Please select your page

саопстење ривПокрајински заштитник грађана је 2014. године од центара за социјални рад на територији АП Војводине прикупио податке о броју лица која су лишена пословне способности, а ради праћења остваривања, заштите и унапређивања људских права ових лица. На основу достављених података на евиденцији центара за социјални рад у АП Војводини налази се 3634 лица лишених пословне способности – 3300 лица у потпуности лишено и 334 делимично лишено пословне способности.

Од наведеног броја, 3055 лица је пословне способности лишено пре више од две године од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку (31. маја 2014. године). Овим изменама и допунама предвиђена је и провера оправданости даљег трајања изречене мере, односно одлучивање о враћању пословне способности уколико су за то испуњени законски услови. Наиме, суд је дужан да по службеној дужности спроведе поступак у којем ће испитати да ли и даље постоје разлози за лишење пословне способности у року од три године од правоснажности решења о лишењу пословне способности за лица која су лишена пословне способности две године пре ступања на снагу овог закона, односно најкасније у року од годину дана за лица која су пословне способности лишена пре више од две године од дана ступања на снагу Закона.

Опширније...


медј дан ста ос 2014 30 09Особе старије од 65 године чине 17 одсто становништва у Србији и њихов број се из године у годину повећава. Међу њима је и све већи број дементних особа чије стање бива касно дијагностификовано и које потом бивају смештене у установе здравствене и социјалне заштите. Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана сматра да непостојање јединствене евиденције оваквих особа, као и неадекватан законом прописани поступак њиховог смештања у тзв. установе затвореног типа прети да додатно наруши њихов квалитет живота и угрози њихова људска права. Могуће последице оваквог стања по друштво у целини дугорочне су, али и сагледиве.

Међународни дан старијих особа обележава се 1. октобра, а након што је Генерална скупштина УН крајем 1990. године усвојила Резолуцију 45/106 у којој се наглашава важност осигуравања животног окружења које се може прилагодити потребама и способностима становника у тзв. трећој узрасној доби. Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана сматра да демографска слика становништва у АП Војводини, односно Републици Србији налаже да се старијим особама посвети посебна, додатна друштвена пажња. То се нарочито односи на особе којима је услед њиховог здравственог стања, односно смештањем у установе социјалне заштите ограничена могућност комуникације са спољним светом. Уз унапређење здравствене заштите старијих лица уопште, која им се услед све израженијег општег сиромаштва често ускраћује у корист других, млађих узрасних група, потребно је законом посебно уредити смештај оболелих од деменције и Алцхајмерове болести, али уједно утврдити и њихов број у нашој земљи.

Опширније...


4ГНС 2014 ЦОПокрајински заштитник грађана – омбудсман 2014. године реализовао је и треће истраживање о примени Закона о националним саветима националних мањина и о раду и функционисању ових тела, након истраживања спроведеног 2011. године. Публикација настала на основу ових истраживања под називом „Четири године националних савета националних мањина“ чини јединствену идентификацију и анализу проблема у примени Закона који постоје у пракси, са прикупљеним мишљењима националних савета о томе у ком правцу сматрају да треба да се врше измене и допуне Закона с аспекта овлашћења националних савета националних мањина.

Опширније...


ЕДЛЛого1-Цроппед-714x335Сутра, 26. септембра, обележава се Европски дан језика, у којем се посебна пажња посвећује неговању и одржавању језичке разноликости, значају учења језика, посебно у сврху повећања вишејезичности и интеркултуралног разумевања.

Војводина је, етнички и језички гледано, јединствени регион у нашој земљи и Европи. У њој се говори велики број језика, у службеној употреби је више језика, покрајински јавни сервис емитује програм на десет језика. Поред тога, језици који се говоре на територији Војводине негују се у настави од најранијих узраста, као и путем активности бројних културних удружења.

Опширније...


Овогодишњи, шести по реду, Међународни дан демократије грађани Србије дочекују у суморном расположењу да демократија, судећи према налазима Цесидовог мартовског истраживања, још увек није Србију одабрала за своју коначну дестинацију.

Све оно на чему демократски поредак заснива своју легитимност - прецизна формална правила, ефикасна заштита људских права, неподмитљив, стручан и професионалан управни апарат, независни медији, снажно цивилно друштво и одговорна политичка елита, способна да ресурсе којима располаже користи на развојно продуктиван начин, а властиту легитимност заснива на успешној реализацији задатих циљева изложено је снажној ерозији.

Системска корупција говори да се формална правила масовно и континуирано изигравају. Неразумно дуги рок потребан за судску заштиту људских права подрива поверење у судове. Запошљавање армије страначких присталица није ни мало унапредило професионалност управног апарата. Одступање појединих медија од стандарда професије довело је до појаве одметничког новинарства. Цивилно друштво, зависно од међународних финансијера, потпуно је имобилисано, а неспособност сваке до сада владајуће елите да испуни дата обећања истањило је поверење у политичке актере и политичке институције.

Када, уз претходно речено, имамо у виду да у Србији сваки четврти становник живи на ивици сиромаштва, да расте број незапослених и да је јаз између богатих и сиромашних све дубљи, онда и не изненађује чињеница да подршка демократији опада. Не само то - у очима све већег броја транзицијских губитника демократија се поистовећује са партитократијом, корупцијом, клијентелизмом и пљачкашком приватизацијом.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је свестан да демократија не може да опстане ако не ужива подршку грађана. Та ће подршка бити већа уколико је управљачка елита способнија да интересе и захтеве грађана преведе у оперативне политике и обезбеди економски успон, већу запосленост, шире слободе, већу сигурност, виши животни стандард. У супротном, сваки ће идући Међународни дан демократије у Србији пратити резигниране констатације да је демократија све даља, а присталица демократије све мање.


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак