Please select your page

Foto

Ništa nas više, kao pripadnike čovečanstva, ne ujedinjuje kao želja za životom u zdravlju. Kada se javi potreba za ozdravljenjem, ništa drugo više nije važno, ni boja kože, ni pol, ni nacionalna pripadnost, ni društveno poreklo, ni imovno stanje, ni političko ili drugo uverenje.

Iz ovog razloga i sve nosioce društvenih promena treba da vodi najviši zajednički interes svih ka neprestanom podizanju standarda koji omogućava fizičko, mentalno i socijalno blagostanje. Upravo zato Pokrajinski zaštitnik građana će u 2018.godini naročito pratiti efekte afirmativnih mera sa čijom primenom su odgovorni organi i ustanove Autonomne pokrajine Vojvodine započeli kroz finansijsko ulaganje u zdravstveni sistem i organizovanje zdravstvenih službi sa ciljem iznalaženja efikasnih i celishodnih načina ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu.

Od obeležavanja prvog Svetskog dana zdravlja - 7. aprila, i pored razvoja sistema zdravstvene zaštite i dostignuća savremene medicine, tema pod kojom je te davne 1950. godine ovaj značajan datum obeležen – Upoznajte svoj zdravstveni sistem (Know your Health Services), čini se jednako aktuelna i danas. I 68 godina kasnije, ombudsman prepoznaje neinformisanost, nepoznavanje prava i obaveza, kao koren problema u ovoj oblasti. Ova manjkavost postoji kod korisnika zdravstvene zaštite, ali i na strani zdravstvene službe.

Pacijent ima pravo na dostupnu, blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem i utvrđenim stručnim standardima, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite. Ovo uključuje pravo na zakazivanje pregleda, dijagnostičkih procedura, kao i drugih medicinskih mera i postupaka u najkraćem mogućem roku.

Mada su pomenuti rokovi konkretizovani, te instituti i mehanizmi ostvarivanja prava, kao i supsidijarni metodi koje je donosilac propisa sjajno osmislio kao ekstenzivni i korektivni element ostvarenja zdravstvene zaštite, i dalje u službi realističkog okvira „u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite“, detaljno su propisani i razrađeni, pa ipak dostupnost zdravstvene zaštite danas nije na zadovoljavajućem nivou.

Rezultate istraživanja o ovom aspektu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, Pokrajinski zaštitnik građana nedavno je objavio, te koristi priliku da Svetski dan zdravlja obeleži tako što će ponovo pozvati sve učesnike u zdravstvenoj zaštiti – zdravstvenu službu, organizaciju za zdravstveno osiguranje, organe, ustanove i organizacije Republike Srbije, AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, ali i ostale aktere društvene brige za javno zdravlje, kao što su sredstva javnog informisanja, udruženja građana, stručna javnost i pojedinci, da se upoznaju sa sadržinom izveštaja kako bi svoja znanja, veštine i aktivnosti adekvatno usmerili na postizanje efikasnije primene zakonom utvrđenog prava na informisanje pacijenta o zdravstvenoj službi i načinu kako da je koristi, te na zaštitu i unapređenje poštovanja načela javnosti koje se ostvaruje pravom osiguranih lica na sve vrste informacija u vezi sa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.


8 mart

I ovogodišnji Međunarodni dan žena dočekujemo bez novog zakona o rodnoj ravnopravnosti, ali zato suočeni sa novim i veoma zabrinjavajućim talasom nasilja. Od početka godine do danas u Srbiji je ubijeno devet žena.

Nasilje nad ženama samo je jedan od problema na koji Pokrajinski ombudsman godinama fokusira pažnju javnosti. Pored ovog, postoji i niz drugih problema koje treba energično rešavati, kao što su nejednakost u zaradama za jednaki rad, asimetrija u vlasničkim pravima, nedovoljna zastupljenost žena u izvršnoj vlasti, uslovljavanje prava, seksizam, diskriminacija i drugi.

Po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, na Međunarodni dan žena treba podsećati zbog njegovog emancipatorskog sadržaja. Zahtevi koje su ispostavljale žene nikada se nisu svodili samo na ekonomska prava - na bolje radne uslove, kraće radno vreme i veće plate, nego i na pravo glasa. I ne samo na prava žena, nego i na zabranu eksploatacije dečijeg rada. Solidarnost na koju su se pozivale žene u borbi za svoja, ali i prava drugih potisnutih i marginalizovanih grupa, jedna je od pretpostavki uspešne borbe za rodnu ravnopravnost.

Ideja da su sva ljudska bića jednaka u dostojanstvu i ljudskim pravima znači da svako od nas može doprineti unapređenju jednakosti. A kako ličnosti iz sveta filma, muzike i sporta mogu doprineti rodnoj ravnopravnosti govoriće se danas u Jugoslovenskoj kinoteci, na skupu kojim simbolički započinje realizacija projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“.

Skupu će prisustvovati i Snežana Knežević, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova, a prisutnima će se obratiti Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji i Sabin Frejzer, zamenica regionalne direktorke UN Women iz Instanbula.


Fotografija 1

Aniko Širkova, zamenica pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i Jagoda Vještica, savetnica, obišle su juče dva privatna staračka doma - Vilu Ankora na Paliću i Vilu Ankora 1 u Subotici.

Dom na Paliću spada među domove visokog standarda i registrovan je kao ustanova socijalno-zdravstvene zaštite. U razgovoru sa Livijom Biro, direktoricom doma, istaknuto je da potrebe za domskim smeštajem rastu i da već sada prevazilaze raspoložive kapacitete.

U oba doma trenutno je smešteno preko šezdeset korisnika usluga – u domu na Paliću 48, a u domu u Subotici 20 korisnika. Na potrebu za proširenjem kapaciteta utiče nekoliko činjenica, a pre svega starenje stanovništva Vojvodine. S druge strane, u oba doma borave lica čiji se članovi porodica nalaze na radu u inostranstvu. Smeštaj u domu se pokazuje kao dobro rešenje za zaposlene izvan državnih granica, naročito kada domovi u koje smeštaju svoje roditelje ili starije članove domaćinstva pružaju kvalitetnu uslugu i svu potrebnu negu.

Oba doma imaju i uspešnu međunarodnu saradnju sa sličnim ustanovama u Mađarskoj i Hrvatskoj.

Posetama domovima na Paliću i Subotici Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je započeo seriju obilazaka privatnih domova za stare na teritoriji Vojvodine.


Međunarodni dan ljudskih prava

Na današnji dan, pre 69 godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Dve godine kasnije, Ujedinjene nacije su 10. decembar proglasile Međunarodnim danom ljudskih prava.

Na osnovu pomenute Deklaracije, vremenom su donošeni i drugi, kako regionalni, tako i univerzalni pravni dokumenti, pomoću kojih je izgrađivan savremeni sistem zaštite ljudskih prava.

Pojedini članovi Univerzalne deklaracije zvuče utopijski i danas, baš kao i u godini njihovog usvajanja. Podsećamo, na primer, na član 23. stav 1. u kome se kaže da "svako, bez ikakve razlike, ima pravo na jednaku platu za jednaki rad". Postavljamo pitanje – koliko žena u Srbiji danas može reći da je u platama u potpunosti izjednačeno sa svojim muškim kolegama?

Kao članica Ujedinjenih nacija, Republika Srbija nastoji da obezbedi poštovanje i efikasnu zaštitu ljudskih prava, da unapredi prava nacionalnih manjina, dece i osoba sa invaliditetom, da doprinese ostvarivanju rodne ravnopravnosti, spreči nasilje u porodici, onemogući trgovinu ljudima, da osigura unutrašnji mir, stabilnost i pristojan život građanima, da unapredi odnose sa susedima i što više se približi članstvu u Evropskoj uniji. U tom smislu treba i pozdraviti najavu otvaranja novih pregovaračkih poglavlja.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima slovi kao jedan od najplemenitijih dokumenata o ljudskim pravima. Usvojena daleke 1948. godine, tri godine nakon završetka Drugog svetskog rata, ona je izraz nade i plemenitih uverenja da je moguć svet u kome će ljudi biti slobodni, ljudska prava efikasno zaštićena, a muškarci i žene u potpunosti ravnopravni. U suprotnom, svetu preti opasnost da ponovo potone u varvarstvo.

Ustanovljen u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva građane i građanke da slede duh Univerzalne deklaracije i "jedni prema drugima postupaju u duhu bratstva", a donosioce odluka da poštovanje ljudskih prava drže visoko na listi svojih prioriteta i svojim ponašanjem potvrde da se "sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima".


U duhu ovogodišnjeg gesla UNICEF-a povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta: #DecaPreuzimaju (#KidsTakeover), deci širom sveta biće omogućeno da simbolično uzmu vodeću reč kao ravnopravni učesnici u odlučivanju o svojim ljudskim pravima u najvažnijim ustanovama i drugim institucijama dnevnog političkog i društvenog života. Istupajući pre svega u ime svojih vršnjaka koji nemaju mogućnosti da se normalno školuju, leče, pa i hrane, oblače i igraju, učenici osnovnih škola sa teritorije Vojvodine sešće u klupe pokrajinskih poslanika.

Polazeći od stava da su potpuna zaštita i unapređenje prava deteta mogući tek uz obezbeđivanje smislenog i aktivnog uključivanja dece u sve aspekte društvenog života, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u 2017. godini započeo je realizaciju edukativnih aktivnosti u vojvođanskim osnovnim školama. U njima je do sada učestvovalo oko 200 učenica i učenika četvrtih razreda u devet osnovnih škola koji su imali priliku da saznaju više o svojim pravima, odgovornostima i obavezama dece i odraslih u kontekstu zaštite prava deteta i mogućnostima aktivnijeg učešća u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju sopstvenih prava. Učenici su tom prilikom iznosili i svoja viđenja okruženja u kom žive i odrastaju, svoj pogled na prava deteta i probleme koje ih tište.

Želeći da približi široj javnosti dečje viđenje sveta i njihov pogled na teme iz oblasti prava deteta, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će povodom Svetskog dana deteta, organizovati izložbu likovnih i literarnih radova učenika koji su učestvovali u pomenutim edukativnim aktivnostima. Izložba učeničkih radova pod nazivom „OPRAVLjENI SVET” biće otvorena u sredu, 22. novembra 2017. godine u 11 časova u Skupštini AP Vojvodine. Istovremeno, u cilju boljeg upoznavanja učenika sa smislom i načinom rada mesta na kom se donose važne odluke u Pokrajini, kao i njihovog podsticanja na aktivniji pristup zaštiti i unapređenju svojih prava, Pokrajinski ombudsman će dan otvaranja izložbe iskoristiti i za simulaciju rada skupštine sa učenicima. Tokom ove simulacije, učenicima će biti prezentovani zaključci i zapažanja Pokrajinskog ombudsmana do kojih je došao u razgovoru s učenicima, a oni će imati priliku da ova zapažanja dopune i da izglasaju svoje zaključke. U programu će nastupiti i Dečji hor AKUDUNS „Sonja Marinković“, a učenici IV 1 odeljenja OŠ „Sveti Sava” iz Žitišta izvešće i jednu predstavu.

Pokrajinski ombudsman, u skladu s Konvencijom UN o pravima deteta, želi da podstiče aktivno učešće dece u društvenom životu koje je neophodno kako za njihov lični razvoj, razvoj samopouzdanja i društvenih veština, tako i za doprinos razvoju građanskog  društva i razvoju društvene odgovornosti. Na taj način deca uče načine na koje mogu da doprinesu svojoj zajednici, kako da sama budu odgovorna, ali i kako da utiču na donosioce odluka i vlast dai oni budu odgovorniji. Zbog toga će Pokrajinski ombudsman proširiti aktivnosti edukacije dece, mladih, ali i stručnjaka iz različitih oblasti društvenog i javnog života, donosioce odluka, predstavnike lokalnih i pokrajinskih vlasti o pravima deteta. Istovremeno, planirano je i iniciranje i razvijanje saradnje sa učeničkim parlamentima vojvođanskih osnovnih i srednjih škola, formiranje Dečjeg saveta Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i podsticanje uspostavljanja sličnih tela na nivou jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini. Imajući to u vidu, već sledeća aktivnost ombudsmana u novembru biće svojevrsni „čas o ljudskim pravima”, koji će se održati u Gimnaziji „Svetozar Marković” u Novom Sadu. Tom prilikom gimnazijalci će se upoznati sa konceptom dečijih i ljudskih prava, kao i sa normativnim, institucionalnim i funkcionalnim okvirima njihovog ostvarivanja i zaštite. Mladima će biti ukazano načine na koje i sami mogu učestvovati u razgovorima i aktivnostima u vezi sa pitanjima koja se tiču prava deteta i time obezbedili poštovanje sopstvenog prava na participaciju, jednog od četiri osnovna principa Konvencije o pravima deteta, na čijoj primeni nadležni Komitet UN posebno insistira.

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležava se na dan kada je, na Generalnoj skupštini UN 1989. godine, usvojena Konvencija o pravima deteta, dokument u kojem su na jednom mestu obuhvaćena sva dečja ljudska prava. Uz pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na zaštitu od diskriminacije, te najbolji interes deteta, Konvencija izdiže pravo deteta na participaciju na nivo principa bez čijeg ostvarenja nije moguća adekavatna zaštita svih drugih prava. Brojnim promotivnim aktivnostima širom sveta ovaj datum obeležava se kako bi se skrenula pažnja na specifičnost detinjstva, kao i na posebnost i potencijal svakog deteta.

Fotografija: Internet


Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak