Please select your page

Povodom Dana matičara Pokrajinski ombudsman čestita svim matičarima koji obavljaju ovaj odgovoran i značajan posao i želi im uspeh u daljem radu. Upis u matične knjige preduslov je za ostvarivanje mnogih prava, i zato je posao matičara važan za sve nas kao pojedince, te i za samu državu. Obavljanje dužnosti matičara u uslovima čestih izmena propisa i različitih tumačenja i primene  istih,  zahteva stalno usavršavanje što podrazumeva redovno praćenje propisa koji regulišu ovu materiju  i  razmenu međusobnih iskustava, a sve u cilju efikasnog i ekonomičnog ostvarivanja prava građana. Radi se o kompleksnom zadatku, pogotovo u višenacionalnoj sredini kakva je Vojvodina, što je potvrdilo i istraživanje koje je sproveo Pokrajinski ombudsman, a odnosilo se na upis ličnog imena u matične knjige na jeziku i pismu nacionalnih manjina. 

Opširnije...


europe day 2012 medium slPovodom 9. maja Dana Evrope i Dana pobede nad fašizmom Pokrajinski ombudsman želi da podseti javnost da je antifašizam ugrađen u temelje savremene Evrope i da približavanje Evropi ne znači ništa drugo do stvaranje slobodnog, pravednog, demokratskog i prosperitetnog društva.

Stvaranje takvog duštva u velikoj meri zavisi od poštovanja i efikasne zaštite ljudskih i manjinskih prava. Kao institucija osnovana sa ciljem da unapređuje i štiti ljudska prava, Pokrajinski ombudsman upozorava na rast broja predmeta u oblasti zaštite prava deteta. U uslovima dugogodišnje krize, polovičnih reformi, konstantnog rasta broja nezaposlenih i sve dubljeg jaza između bogatih i siromašnih, deca, pošto su zavisna od drugih, predstavljaju naročito ranjivu socijalnu grupaciju. Stoga se zaštiti dečijih prava mora posvetiti više pažnje nego do sada.

Pokrajinski ombudsman smatra naročito nepovoljnom okolnošću to što prilikom nedavnog formiranja vlade nije formirano i posebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava, jer smatra bi ono doprinelo efikasnijem radu organa uprave, a to je jedan od uslova da se ljudska i manjinska prava potpunije ostvaruju.

Opširnije...


Povodom najnovije Odluke o Zaštitniku građana Zrenjanina, kojom Skupština grada Zrenjanina nije usvojila prethodno upućene primedbe i zahteve Zaštitnika građana Republike Srbije, održan je zajednički sastanak Pokrajinskog ombudsmana, predstavnika Udruženja lokalnih ombudsmana Srbije i Zaštitnika građana na kome je usaglašeno sledeće:

1. Neprimereno i  neopravdano je da se zbog donošenja nove Odluke o radu skraćuje mandat lokalnom zaštitniku građana, odnosno pokreće postupak izbora novog. Izabrani zaštitnik građana treba da nastavi rad do kraja mandata na koji je izabran, sem u slučaju da u propisanom postupku razrešenja nadležni organ nađe da postoji propisani razlog za razrešenje pre isteka mandata. Dužnost zaštitnika građana ne treba da prestaje zbog promene akta o radu tog organa i tako nešto predstavlja netransparentan, indirektan, a samim tim i nelegitiman način (moguće) smene ombudsmana.

Opširnije...


JP POSTA 1Pokrajinskom ombudsmanu se obratio veći broj trudnica, majki sa decom, osoba sa invaliditetom i starijih osoba žaleći se da im prilikom čekanja u redovima na šalterima javnih preduzeća ili državnih ustanova ostali građani ne ustupaju prednost.

Postupajući po jednoj od pritužbi Pokrajinski ombudsman obratio se JP „Pošta Srbije“ tražeći informaciju o tome, da li su tačni navodi podnositeljke predstavke, da trudnicama nije omogućeno da preko reda dođu do šaltera, te o tome da li je u svim poštama istaknuto obaveštenje da pojedine kategorije građana imaju prioritet.

Opširnije...


saopstenje rivInstituciji Pokrajinskog ombudsmana se od početka izborne kampanje obratio veći broj građana, roditelja dece ukazujući na zloupotrebu dece i škole kao vaspitno-obrazovne ustanove u svrhu izborne kampanje, odnosno sprovođenja aktivnosti političkih stranaka.

Pokrajinski ombudsman, kao što je to učinio i 2012. godine, ponovo apeluje na sve aktere na političkoj sceni Srbije da ne koriste decu u svrhu političke promocije, kako van trajanja, tako i za vreme izborne kampanje. Zloupotreba dece u političke svrhe je apsolutno neprimerena i na taj način se krše prava dece, čija zaštita treba da bude primarni cilj i prioritet svakog odgovornog čoveka.

Opširnije...


Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak