Please select your page

Saopštenje: Najbolji interes deteta ne sme biti ugrožen pravom javnosti na informisanjePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, povodom učestalih medijskih napisa o deci i onima u kojima se pojavljuju deca, apeluje na sve predstavnike i predstavnice organa javne vlasti, ustanova i drugih institucija i medija da, prilikom izveštavanja i informisanja javnosti o svojim aktivnostima, u punoj meri poštuju prava deteta garantovana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta i zakonom.

Pravo deteta na privatnost kao i poštovanje ličnog dostojanstva, psihičkog i fizičkog integriteta deteta ne smeju biti ugroženi nesavesnim i senzacionalističkim izveštavanjem medija, neodgovornim postupanjem institucija i postavljanjem interesa pojedinaca i grupa iznad principa najboljeg interesa deteta.

Nedopustivo je da predstavnici javnih institucija i mediji ne vode računa o sadržini informacija koje prezentuju javnosti, jer tako često, posrednim ili neposrednim razotkrivanjem identiteta deteta i porodice, navođenjem detalja slučaja, neprimerenim opisima dece, proizvoljnim interpretacijama i etiketiranjem učesnika određenih događaja, grubo krše zajemčena prava deteta.

Razotkrivanjem identiteta deteta i izlaganjem osetljivih privatnih, ličnih podataka o detetu i njegovoj porodici u javnosti, dete i porodica izlažu se rizicima od neželjenih komentara i subjektivnih procena i interpretacija javnosti, a sam prikaz deteta u javnom medijskom sadržaju može dodatno uticati i pojačati traumatično iskustvo deteta i proizvesti višestruku štetu po njegov razvoj, doživljaj njegove lične vrednosti i slike o sebi, ugroziti mu zdravlje, a neretko i njegovu bezbednost i sigurnost.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ne odobrava, ali razume postupke roditelja koji, razočarani ili nezadovoljni odgovorom insititucija, ponekad, u najboljoj nameri i želji da zaštite dete, javnosti izlože osetljive podatke i informacije koje duboko zadiru u privatnost deteta i svoje porodice. Upravo je dužnost i obaveza predstavnika javnih institucija, kao i samih medija, da štite prava deteta, te da u takvim slučajevima, pouče roditelje i javnost o načinu izveštavanja rukovođenim najboljim interesom deteta i da odgovorno prezentuju dobijene informacije.

Podsećamo na to da je Pokrajinski zaštitnik građana i ranijih godina izražavao zabrinutost zbog neprimerenog i neetičnog izveštavanja u medijima o deci, te da je pre godinu dana, ovim povodom, održao Stručni skup „Deca i mediji“. Ovaj skup okupio je predstavnike i predstavnice svih relevantnih državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija, s ciljem unapređenja položaja i prava deteta i zaštite dece u medijskom i javnom prostoru. Istovremeno, Pokrajinski ombudsman realizovao je istraživanje u vezi sa postupanjem pravosudnih organa i organa starateljstva u slučajevima izveštavanja o deci. Rezultati istraživanja pokazali su da većina organa nema interne protokole, pravilnike, procedure ili kodekse kojima je regulisan način izveštavanja medija i javnosti o deci i pitanjima u vezi sa decom, kao i da veći broj zaposlenih nije prošao obuku o pravima deteta, a da mediji neretko iznose i netačne podatke o slučajevima i informacije u vezi sa identitetom deteta.

Navedenim istraživanjem obuhvaćene su i medijske kuće u AP Vojvodini, a od dvadeset vojvođanskih elektronskih i pisanih medija obuhvaćenih uzorkom istraživanja, u samo šest postoje specijalizovani novinari za izveštavanje o deci i u vezi sa decom, dok većina zaposlenih u medijima nije prošla nijednu obuku o pravima deteta.

Podsećamo naposletku i na to da je medijsko izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava od velikog značaja i za samo postupanje Pokrajinskog zaštitnika građana, budući da ovaj organ, upravo na osnovu saznanja iz medijskih izvora, pokreće postupke po sopstvenoj inicijativi kada oceni da postoji ili je postojala povreda prava građana od strane organa uprave. Stoga, pozivamo još jedanput medije da ne saučestvuju u kršenju ljudskih prava i prava deteta, već da budu snažan saveznik Pokrajinskog zaštitnika građana i da odgovornim, kritičkim, etičkim i empatičnim odnosom prema izveštavanju o deci doprinose ostvarivanju pune zaštite prava deteta.


Saopštenje Pokrajinskog ombudsmana povodom 8. martaDanas je Osmi mart, Međunarodni dan žena. Na ovaj dan uvek i iznova treba podsećati zbog njegovog emancipatorskog sadržaja. Treba na njega podsećati i zato da bi se nepovoljni uslovi rada, koji su svojevremeno izveli tekstilne radnice na ulice Njujorka, istakli i u sadašnjosti, a žene podstakle da zatraže, kao i njihove prethodnice, pristojne uslove rada, veće zarade i poštovanje njihovih prava.

To što Osmog marta u zemlji neće biti masovnih demonstracija žena, ne znači da su one zadovoljne svojim pravima i položajem u društvu. Neka od tih prava su još uvek ostala samo na proklamaciji (recimo pravo na jednaku zaradu za isti rad), a položaj žena nije nikad toliko dobar da se ne bi mogao unaprediti i učiniti još boljim. Siromaštvo, nasilje, diskriminacija, različiti oblici uznemiravanja, mobing i uskraćivanje prava još uvek su deo svakodnevice velikog broja žena.

Osmi mart se često svodi na produžetak Dana zaljubljenih i mnogima, uglavnom muškarcima, pruža priliku da tog dana nadoknade sve ono što su propustili da urade polovinom februara, čime se ovaj praznik deradikalizuje i trivijalizuje.

Pomenutoj trivijalizaciji se treba suprotstavljati unošenjem političkog sadržaja u obeležavanje Osmog marta, obnavljanjem kritičkog prostora za racionalnu debatu o problemima koji opterećuju žene, za njihovo povezivanje preko etničkih, verskih i jezičkih granica, za mobilizaciju i demonstraciju solidarnosti.

To što je Osmi mart postao drugorazredni praznik ne znači ništa drugo do da su neki drugi problemi postali važniji od prava žena, rodne ravnopravnosti i pravde. U potpunosti posvećen zaštiti ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman će i ubuduće, kao što je to činio i do sada, insistirati na ostvarivanju i efikasnoj zaštiti prava žena uvek kada su ona ugrožena, na jednakosti, njihovoj većoj vidljivosti u javnom prostoru, na prisustvu u politici i učešću u procesima odlučivanja.

Otvarajući prostor za marginalizovane i nevidljive grupe, podržavajući zahteve za poboljšanjem njihovog položaja, Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman insistira na revitalizaciji emancipatorskog sadržaja Osmog marta, jer se samo tako možemo približiti društvu zasnovanom na poštovanju ljudskog dostojanstva, vladavini prava, socijalnoj pravdi, jednakosti i demokratiji.


Saopštenje povodom Medjunarodnog dana maternjeg jezika21. februara se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj dan redovno proslavljaju zemlje članice UNESCO-a kako bi promovisale jezičnu i kulturnu raznolikost, te multilingvizam. Osnovni cilj je da se podigne svest o značaju maternjeg jezika i višejezičnosti.

Pravo na upotrebu maternjeg jezika je jedno od osnovnih ljudskih prava. Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti ali i tolerancije i razumevanja. Jezik je najmoćnije sredstvo komunikacije, služi međusobnom sporazumevanju i dijalogu.

Ovaj dan je od posebnog značaja, jer jezik predstavlja značajan element nacionalnog identiteta, koji valja negovati i brižno čuvati. Jezička šarolikost je jedna od važnih odlika Vojvodine, čega smo svedoci u porodičnom okruženju, među prijateljima, na radnom mestu, na ulici. Zato ne samo danas, već svakog dana treba da prkosimo vavilonskoj jezičkoj zbrci i ne dozvolimo da nas ta raznolikost udaljava, nego da nas motiviše na zbližavanje i bolje upoznavanje.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman se u svom svakodnevnom radu bori za poštovanje ljudskih i manjinskih prava i protiv diskriminacije svake vrste, pa tako i protiv diskriminacije ljudi na osnovu jezičke pripadnosti. Očuvanja maternjeg jezika služi očuvanju vlastitog identiteta, zato je važna i njena javna i službena upotreba, kao i u oblasti obrazovanja i javnom informisanju. Stoga je posebno bitna dosledna primena propisa koji garantuju pravo na upotrebu i negovanje maternjeg jezika


Socijalna pravda i jednake šanse za svePrepoznajući potrebu za rešavanjem pitanja poput siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde. Socijalna pravda i društveni razvoj osnovni su preduslovi za ostvarivanje mira i bezbednosti kako unutar, tako i između država.

Socijalno odgovorna država preuzima odgovornost da se brine o građanima koji nisu u stanju da se brinu o sebi, a to podrazumeva zaštitu slabih, stvaranje jednakih mogućnosti za normalan život različitih grupa stanovništva i poštovanje zakona. Socijalna pravda se ostvaruje i kroz fer raspodelu društvenih i materijalnih dobara, jednakosti, solidarnosti, uvažavanja različitosti, inkluzivnog okruženja, kao i borbe protiv siromaštva i stvaranje jednakih šansi.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2017. godini stopa rizika od siromaštva u Republici Srbiji bila je 25,7 odsto, a tom riziku najviše su bili izloženi mlađi od 18 godina (30,5 odsto), kao i oni između 18 i 24 godine (29,7 odsto). Centri za socijalni rad čine osnovu sistema socijalne zaštite na kojoj se temelji podrška najranjivijim grupama stanovništva. Konstantno povećavanje broja korisnika centara za socijalni rad i usložnjavanje njihovih potreba zahtevaju da se ovaj veoma važan sektor socijalne zaštite reformiše, kako bi se što potpunije zadovoljile potrebe njegovih korisnika.

Podsećajući na Međunarodni dan socijalne pravde, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman želi da skrene pažnju, kako javnosti, tako i donosilaca političkih odluka, na činjenicu da ostvarivanje prava na dostojanstven rad i život, na pristup socijalnom blagostanju i pravdi, predstavljaju temeljne vrednosti dobro uređenog društva.

Štiteći ljudska prava, Pokrajinski zaštitnik građana daje svoj skroman doprinos ostvarenju društva u kome će svaki pojedinac, neovisno o svojoj kulturnoj pripadnosti, nacionalnosti, polu, veroispovesti, političkim opredeljenjima, imovnom stanju ili dobi, imati jednak i delotvoran pristup pravdi.


Foto: Međunarodni dan ljudskih pravaNa današnji dan, pre 70 godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Dve godine nakon usvajanja Deklaracije, Ujedinjene nacije su 10. decembar proglasile Međunarodnim danom ljudskih prava.

Univerzalna deklaracija se ponekad ocenjuje kao najznačajniji ikada donet dokument u oblasti ljudskih prava. Mora se, međutim, imati u vidu da je ovaj dokument donet u veku koji će, između ostalog, ostati zapamćen po brutalnom gaženju ljudskih prava.

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava dvostruko je, po mišljenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, važno: najpre, zato da bi se naglasila važnost ljudskih prava, a zatim i da bi se problemi u njihovom uživanju učinili javnim, a nadležne institucije podstakle na njihovo efikasno rešavanje.

Činjenicu da je ove godine u porodičnom nasilju ubijeno 30 žena, Pokrajinski zaštitnik građana smatra veoma dramatičnom. Pravo na život je fundamentalno ljudsko pravo i ono mora biti na efikasan način zaštićeno. Nije, po mišljenju Pokrajinskog zaštitnika građana slučajno ni to što se međunarodna kampanja 16 dana borbe protiv nasilja nad ženama privodi kraju baš desetog decembra, jer je taj datum, zbog svog istorijskog i simboličkog značaja, važan da se društvu pošalje snažna poruka da se nasiljem nad ženama krše ljudska prava.

Ne samo nasiljem i ne samo ženama, ljudska prava se krše i pripadnicima drugih društvenih grupa - etničkim manjinama, lgbt populaciji, osobama sa invalidtetom, starima, deci. A, na to čija će se i koja će se prava u jednom društvu kršiti utiču brojni činioci - neki su činioci strukturalne, a neki kontekstualne prirode.

U tranzicijskom kontekstu veoma se često krše socio - ekonomska prava i zato treba podsetiti i na one članove Univerzalne deklaracije koji afirmišu pravo svakog člana društva da ostvaruje ekonomska, socijalna i kulturna prava neophodna za svoje dostojanstvo i za slobodan razvoj svoje ličnosti.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima afimiše načelo da su svi ljudi jednaki u dostojanstvu i pravima i da svako ima pravo na zaštitu od diskriminacije ili bilo kog drugog načina kršenja ljudskih prava.
Pokrajinski zaštitnik građana podseća da od toga koliko se efikasno štite ljudska prava zavisi i kvalitet života u jednoj zajednici, zadovoljstvo i dobrobit njenih članova.

Od trenutka kada je osnovan, Pokrajinski zaštitnik građana posvećen je unapređenju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava. Puno ostvarivanje ljudskih prava nije moguće ukoliko sve institucije, kao i društvo u celini nisu usmereni ka istom cilju – život u slobodi, dostojanstvu i jednakosti za sve građane i građanke, život bez straha i nestašice, u veri u osnovna prava čoveka i vrednost ljudske ličnosti.


Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak