Please select your page

псдз

Једно од низа права припадника националних мањина је право да слободно изаберу своје лично име (које одговара културним особеностима и националном идентитету националне мањине којој припадају) и да се њиме користе у приватном и јавном животу. Остваривање овог права се огледа у могућности припадника националних мањина да, уколико то желе, упишу своје лично име и имена своје деце у матичне књиге, тј. службене евиденције на језику и према правопису свог матерњег језика.

Упис личног имена припадника националне мањине у матичну књигу рођених на језику и према правопису језика националне мањине предуслов је за реализацију других аспеката права припадника националних мањина да се користе својим личним именом у приватном и јавном животу као што је нпр. право припадника националне мањине да им у личним документима (лична карта, пасош, здравствена књижица и сл.) име и презиме буде исписано на њиховом матерњем језику. Као и друга права и слободе националних мањина ово право служи очувању националног идентитета и културне посебности националне мањине. Право припадника националних мањина да се јавно и приватно користе својим именом и презименом исписаним на језику и писму националне мањине у правном систему наше земље регулисано је са више правних аката.

Опширније...


А-царе-хоме-фор-тхе-елдер-007У Републици Србији, према подацима из 2013. године, функционише 48 државних домова за старије особе, а поред регистрованих приватних домова, функционишу и „илегални“ домови чији тачан број и расположиви капацитети нису познати.

Обилазећи домове за старија лица који су основани од стране физичких лица, а који су регистровани код надлежног органа АП Војводине, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је утврдио да се људска права старијих системски крше по више основа. Њихова права често угрожавају и сами сродници јер их неретко смештају противно њиховој вољи, што указује и на могућност случајева присилног смештаја, уз поступак пријема у домове који је потпуно неуједначен, нетранспарентан, и ван контроле и надзора.

Опширније...


БпXФСОБИYАЕррнА"Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину.“

С обзиром на уставне принципе, а ради остваривања права човека на живот и развој у здравој животној средини, Покрајински омбудсман у свом раду по представкама грађана, без обзира на конкретан предмет притужбе, самоиницијативно испитује и оцењује степен остварења општих интереса шире заједнице, међу којима значајно место заузима право на здраву животну средину.

Покрајински омбудсман је поступајући у појединачним случајевима уочио одређене проблеме појединаца и група грађана, које као заједнички именитељ, имају недовољно добру међусобну сарадњу носилаца заштите животне средине и недовољно развијен институционални оквир и механизме, који би омогућили остваривање законом прописане сарадње свих друштвених чинилаца, ради заједничког циља унапређења заштите животне средине.

Опширније...


Покрајински омбудсман изражава забринутост због могућих последица изјава Миленка Јованова, представника Демократске странке Србије које могу изазвати погоршање међунационалних односа у Аутономној Покрајини Војводини и осећај страха код припадника националних мањина.

Институција Покрајинског омбудсмана је годинама уназад, последњи пут 21. фебруара 2014. саопштењем под називом „Квалитетно учење и знање званичног језика не сме бити доведено у питање“скретала пажњу како јавности, тако и надлежних институција на неопходност квалитетног изучавања српског језика, укључујући и могућност увођења билингвалне наставе на српско-мањинским језицима у срединама где припадници мађарске националне мањине чине већину. Осим искључиво начелне подршке овој идеји од стране кључних политичких актера, у министарству надлежном за образовање и другим органима нису се предузимале било какве мере усмерене на побољшање овог стања и решавања проблема.

Опширније...


Поводом Дана матичара Покрајински омбудсман честита свим матичарима који обављају овај одговоран и значајан посао и жели им успех у даљем раду. Упис у матичне књиге предуслов је за остваривање многих права, и зато је посао матичара важан за све нас као појединце, те и за саму државу. Обављање дужности матичара у условима честих измена прописа и различитих тумачења и примене  истих,  захтева стално усавршавање што подразумева редовно праћење прописа који регулишу ову материју  и  размену међусобних искустава, а све у циљу ефикасног и економичног остваривања права грађана. Ради се о комплексном задатку, поготово у вишенационалној средини каква је Војводина, што је потврдило и истраживање које је спровео Покрајински омбудсман, а односило се на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина. 

Опширније...


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак