Please select your page

Međunarodni sastanak ombudsmana za decu u Novom Sadu

Regionalna konferencija Mreže ombudsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi (CRONSEE)Juče je u Novom Sadu završena poslednja u nizu regionalnih konferencija Mreže ombudsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi (CRONSEE) koje su tokom protekle tri godine učestvovale u realizaciji projekta međunarodne organizacije Save the Children „Prevencija eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi”.

Međunarodnoj konferenciji u organizaciji Save the Children-a prisustvovalo je preko 20 predstavnika i predstavnica institucija ombudsmana specijalizovanih za zaštitu prava dece, odnosno institucija zaštitnika ljudskih prava koje se u okviru svojih nadležnosti bave i pravima dece. Učesnici i učesnice iz 11 zemalja i regiona Jugoistočne Evrope su tokom dva dana razmatrali i sumirali rezultate istraživanja o eksploataciji dece na internetu sprovedenog u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i AP Vojvodini, kao i iskustva institucija članica koja se odnose na dobre prakse u komunikaciji ombudsmana sa decom.

Razmatranje iskustava i ostvarenih rezultata trogodišnjeg projekta „Prevencija eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi” pokazalo je da je decu potrebno dodatno motivisati, odnosno na odgovarajući način i češće podsticati da se obraćaju institucijama ombudsmana u nastojanju da se informišu o svojim pravima i mogućnostima njihovog ostvarivanja i zaštite. U odnosu na rad Pokrajinskog ombudsmana u oblasti prava deteta istaknuto je sprovođenje istraživanja o dečjem prosjačenju u okviru pomenutog projekta koje je nesumnjivo doprinelo podizanju svesti javnosti i lokalne zajednice o postojanju ovog problema u Novom Sadu. Ova okolnost je, uz zapažene aktivnosti novosadskog svratišta za decu ulice, indirektno uticala i na to da se u gradu stvori klima za donošenje odluke gradskih vlasti da se u Novom Sadu izgrade posebne prostorije u koje će biti smešteno pomenuto svratište koje je do sada funkcionisalo kao deo organizacije civilnog društva.

Regionalna konferencija Mreže ombudsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi (CRONSEE)Analizirajući dosadašnji rad Mreže CRONSEE konstatovano je da je mreža izuzetno koristan mehanizam za razmenu iskustava i lakšeg rešavanja konkretnih slučajeva u praksi institucija ombudsmana u Jugoistočnoj Evropi u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava deteta, naročito kada se radi o pitanjima u vezi sa migracijama dece. Sa aspekta održivosti Mreže najaktuelnije pitanje i dalje je način efikasnog i svrsishodnog organizovanja njenog daljeg funkcionisanja, a u skladu sa potrebama i raspoloživim resursima svih institucija članica, te kako bi ova mreža i nadalje ostala jedna od najaktivnijih regionalnih aktivnosti u okviru Evropske mreže ombudsmana za decu (ENOC-a).