Please select your page

Poseta institucijama za ravnopravnost polova u Hrvatskoj

Poseta institucijama za ravnopravnost polova u HrvatskojU okviru dvodnevne studijske posete Hrvatskoj zamenica za ravnopravnost polova Danica Todorov sa saradnicom Andrijanom Čović posetila je Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. U studijskoj poseti boravile su zajedno sa zamenicom Zaštitnika građana Tamarom Lukšić Orlandić i članicama Saveta za ravnopravnost polova u instituciji Zaštitnika građana.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ukazala je na nadležnosti ove institucije i primere prakse u zakonodavstvu i javnim politikama u oblasti rodne ravnopravnosti. Ukazala je na to da je zakonska regulative veoma dobra, ali problem nastaje prilikom primene propisa. Predstavila je glavna istraživanja i aktivnosti koje se realizuju. Opisala je način saradnje Pravobraniteljice i Sabora, zatim, saradnju sa Vladom, te sa organizacijama civilnog društva i medijima. Razmena iskustava odnosila se i na način postupanja po predstavkama i po preporukama Pravobraniteljice.

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin je predstavila delokrug rada Ureda, kao i zakonodavni i institucionalni okvir za postizanje ravnopravnosti polova u Republici Hrvatskoj. Naglasila je da je Zakon o ravnopravnosti spolova 2008. godine usklađen sa direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i predočila važnost aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji koji se ogledao u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije u stvaranju jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Predstavljeni su mehanizmi za primenu Zakona koji postoje na nivou županija, kao i način rada koordinatora za ravnopravnost polova pri ministarstvima Vlade. Predstavljene su aktivnosti Ureda u povećanju zastupljenosti žena na predstojećim lokalnim izborima i kampanja pod nazivom “Uravnotežimo se!” koja treba da obezbedi zastupljenost žena u lokalnim parlamentima od 40 odsto.

Tokom razmene iskustava sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i sa ravnateljicom Ureda za ravnopravnost spolova zajednički je ukazano na važnost nastavka regionalne saradnje i razmene dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti.

Delegacija iz Srbije je razgovarala i sa predstavnicama nekoliko ženskih udruženja koje se bave zaštitom i unapređenjem prava žena, zaštitom žena od porodičnog nasilja, trgovine ljudima i osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Nevladine organizacije su predstavile svoj rad, komunikaciju unutar civilnog sektora, odnos i saradnju sa Pravobraniteljicom i Uredom.

Studijska poseta je organizovana uz podršku Misije OEBS u Srbiji, a u delegaciji su bile: prof. dr Marijana Pajvančić, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost u Zaštitniku građana i članice Saveta Vanja Macanović, Đurđica Ergić i Sonja Stojanović.