Please select your page

Покрајински омбудсман тражи ненајавлјени надзор инспекције рада

Заменица покрајинског омбудсмана задужена за равноправност полова упутила је Инспекцији рада Јужнобачког округа - Нови Сад - писмо са молбом, да у цилју поштовања права запослених, спречавања учестале појаве непријавлјивања запослених на осигурање и развијања културе поштовања лјудских права, изврши ненајавлјени надзор рада свих приватних послодаваца.

дефаултПокрајински омбудсман је у писму истакао да је током рада по представкама посредно и непосредно дошао до сазнања да приватни послодавци у великој мери не поштују обавезе које се односе на пријаву запослених на осигурање, уплату доприноса и исплату зарада. Према информацијама које Покрајински омбудсман поседује, највише су угрожене жене које раде у малопродајним објектима које послодавци у великом броју случајева одјавлјују са осигурања иако им није престао радни однос, преко текућег рачуна им се исплаћује само део зараде, а остатак у готовини и то нередовно, као и да се запосленима дају вредносне потврде које послодавци не приказују ни као приход ни као расход, него у оквиру отписа.

Ово доводи до мање уплате доприноса за обавезно социјално осигурање, мање година пензијског стажа, али и штетних последица у оставривању права из здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.

У појединим случајевима запослене дужи временски период обавлјају рад без пријаве и осигурања, месецима или годинама ишчекују обећану пријаву на осигурање од послодавца и не обраћају се инспекцији у страху да ће, у случају да послодавац сазна за њихову пријаву, добити отказ. Покрајински омбудсман приликом сазнања за такве случајеве саветује грађане да се обрате инспекцији и уверава их да због тога неће трпети негативне последице. Упркос томе, ретко се запослени/запослене одлуче за подношење пријаве инспекцији.

Посебан проблем представлја кршење права жена које су на трудничком боловању или породилјском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, па су бројни случајеви да се жене, под претњом отказа, приморавају да потпишу да су примиле зараду која им и није исплаћена или да врате средства која су уплаћена на рачун запослене.

Покрајински омбудсман затражио је од Инспекције рада да хитно обавести ову институцију о резултатима надзора и наложеним мерама, односно о могућностима за спровођење надзора.