Please select your page

Predugovor sa Al Dahrom ništav i štetan za građane

Odredbe predugovora, najavljenog međudržavnog sporazuma i ugovora sa AL Dahra Agricultural Company u suprotnosti su sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, te kao takvi mogu izazvati štetu našim građanima.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009) propisuje da vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko, odnosno pravno lice i da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ne može otuđivati. Ova odredba Zakona štiti naše građane i preduzeća.

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011) propisuje zabranu otuđenja i opterećenja podržavljene imovine. Od stupanja na snagu tog zakona imovina koja je oduzeta bivšim vlasnicima ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje. Sam zakon propisuje da je svaki akt otuđenja i opterećenja imovine koji je suprotan ovoj odredbi ništav. Primenjeno na ovaj predugovor, to znači da se on po zakonskom automatizmu poništava.

Pokrajinski ombudsman je ovo pitanje razmatrao na zahtev individualnih poljoprivrednika, udruženja i u interesu svih građana. Obaveza ombudsmana je da o nalazu obavesti javnosti i da podseti sve zainteresovane građane da pojedinačna mišljenja i zaštitu prava i imovine mogu zatražiti kod ove institucije.