Please select your page

Preventivni ginekološki pregledi mogući i češće od jedanput u tri godine

Ministarstvo zdravlja obavestilo je instituciju Pokrajinskog ombudsmana da žene od 15 i više godina mogu da obavljaju preventivne ginekološke preglede češće, a ne samo jedanput u tri godine.

defaultPokrajinski ombudsman je povodom različitog tumačenja odredbi Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, odnosno o obimu preventivnih mera zatražio pojašnjenje Ministarstva zdravlja u vezi sa preventivnim ginekološkim pregledima. Naime, odredbe Pravilnika su u pojedinim domovima zdravlja protumačene na taj način da pacijentkinje ne mogu da obave preventivni pregled češće nego što je Pravilnikom propisano.

Ministarstvo zdravlja otklanja ovu nedoumicu, a stav je da žene mogu češće, a najmanje jednom u tri, odnosno dve godine da obavljaju preventivne ginekološke preglede. Naime, Ministarstvo zdravlja u odgovoru Pokrajinskom ombudsmanu obaveštava da su propisani preventivni ginekološki pregledi žena od 15 i više godina jedanput u tri godine, a takođe i žene od 19 do 21 godine. Žene u generativnom dobu (od 15 do 49 godina) jednom u dve godine mogu obaviti preventivni pregled, koji sadrži i ginekološki pregled, u vezi sa planiranjem porodice.

Pravilnikom su propisani i drugi pregledi žena koji imaju preventivni karakter, kao što su: palpatorni pregled dojki (žene od 19 do 34 godine – jednom u pet godina), ciljani pregled radi ranog otkrivanja raka grlića materice (žene od 25 do 69 godina – jedanput u tri godine), kao i ciljani pregled radi ranog otkrivanja raka dojke (žene od 45 do 69 godina - jednom u dve godine).

Pokrajinski ombudsman je takođe obavešten da Ministarstvo zdravlja priprema pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2013. godinu, kojim će se nejasnoće u razumevanju obima i sadržaja prava na zdravstvenu zaštitu žena pojasniti. Biće nastavljena praksa preventivnih pregleda žena i uvedeni programi skrininga raka grlića materice i raka dojke u skladu sa standardima u Republici Srbiji, kao i u zemljama u okruženju i u svetu.