Please select your page

Етички кодекс понашања

Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, учествовала је у раду округлог стола о јавној одговорности на локалном нивоу. Расправа је организована поводом презентације мултимедијалног водича “Етички кодекс за службенике локалне самоуправе у Србији”. Поменути Кодекс је прошле године припремила мисија ОЕБС-а, како би промовисала етичке стандарде и механизме за унапређење јавне одговорности. У 149 локалних самоуправа је усвојен Етички кодекс понашања локалних функционера, али проблем је у томе што ни посланици, а ни грађани, нису упознати са његовим постојањем, што само јача њихове сумње у то да ће представници локалне самоуправе вршити власт у јавном интересу.

Грађани често препознају неетичко понашање и обраћају се Покрајинском омбудсману представкама, не указујући директно на повреде етичког кодекса, али се из садржине притужби може закључити да је често у питању понашање супротно етичким нормама, пре свега запослених у органима управе, односно њихових старешина који су истовремено и политичари, постављени или изабрани на основу партијске припадности.

Усвајањем кодекса локални функционери се обавезују да ће функцију обављати искључиво у јавном, а не у свом личном, групном или партијском интересу. Чињеница да је највећи број локалних самоуправа усвојио Етички кодекс говори о жељи да се европски стандарди примењују у свим областима живота. Чињеница, међутим, да је само у 31 општини  формиран Савет за примену етичког кодекса говори да је приврженост европским стандардима у највећој мери само - декларативна.