Please select your page

Породиљама враћени преплаћени доприноси

На захтев Покрајинског омбудсмана, Министарство финансија - Пореска управа доставила је информацију у вези са реализацијом Закључака Владе Републике Србије од 2. и 14. фебруара 2012. године о повраћају више плаћених средстава на име доприноса за социјално осигурање предузетницама породиљама.

Закључци Владе Републике Србије о повраћају више плаћених средстава на име доприноса за социјално осигурање предузетницама породиљама реализовани су у две фазе.

У првој фази, организационе јединице Пореске управе донеле су решења којима су предузетницама породиљама “сторниране” утврђене обавезе на име доприноса за социјално осигурање,  без обзира на то да ли су обавезе измирене или не. Донето је 1098 решења којима су обавезе „сторниране”.

Како „сторнирање” више утврђених и измирених обавеза не подразумева и аутоматски повраћај средстава, породиље су у другој фази поступка могле да се изјасне да желе да више уплаћена средства користе као порески кредит, односно да се изврши прекњижавање на друге пореске рачуне на којима су имале дуговања, или да поднесу захтев за повраћај средстава на њихове пословне рачуне. Укупан број поднетих захтева за повраћај више уплаћених средстава на име доприноса је 931, а од тог броја у Војводини су поднета 323 захтева.

Подсећамо да је Покрајински омбудсман у више наврата обавестио Министарство финансија и посебно Пореску управу да се предузетнице породиље које су у периоду од 1. јануара 2010. до 7. јануара 2012. године користиле породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, а делатност наставиле да обављају преко овлашћеног пословође, и даље обраћају Покрајинском омбудсману истичући да филијале Пореске управе супротно закључцима Владе Републике Србије од 2. и 14. фебруара 2012. године о повраћају плаћених доприноса за социјално осигурање, одбијају захтеве за повраћај, са различитим образложењима: да не постоји одговарајућа програмска подршка, да је захтев неоснован јер нису поднете жалбе на раније донета решења о утврђивању ових обавеза као ни на решења о одређивању принудне наплате, док су неке филијале на захтеве одговарале обавештењем да ће захтеви бити решени кад се стекну услови.

Покрајински омбудсман и даље ће активно пратити активности органа управе и у циљу пуног поштовања људских права, посебно права рањивих друштвених група и указивати институцијама на кршење људских права и неправилности у раду, те упућивати препоруке за  отклањање неправилности у раду или њихових последица.