Please select your page

Прописи се морају поштовати

изводи из матицне књигеПредставке грађана са притужбама на рад матичарских служби указују на то да поред чињенице да не само грађани имају недовољно информација о својим правима у вези са матичним евиденцијама, већ и да запослени у матичарским службама често прописе тумаче произвољно и поступају супротно закону.

Нови Закон о матичним књигама и Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига након дугог временског периода садржински и терминолошки усклађени су са Уставом Републике Србије, важећим породичним законодавством, као и прописима из области држављанства, заштите личних података, личног имена и канцеларијског пословања.

Међутим, иако је материја матичних књига уређена већим бројем закона и подзаконских аката, и у 2012 години знатан је број представки упућених Покрајинском омбудсману са притужбама на рад матичарских служби. Притужбе су различите од случаја до случаја, и њихов садржај указује на то да поред чињенице да не само грађани имају недовољно информација о својим правима у вези са матичним евиденцијама, већ и да запослени у матичарским службама често прописе тумаче произвољно и поступају супротно закону.

Недавно се Покрајинском омбудсману притужбом на рад матичарске службе обрато грађанин зато што су запослени у служби одбили да име детета, поред уписа на српском језику ћириличким писмом, упишу и на француском, иако је мајка детета држављанка Француске. Неправилност је отклоњена, након што је Покрајински омбудсман матичарској служби указао да родитељи, у складу са одредбом Породичног закона, имају право да захтевају да се име детета упише у матичну књигу рођених и на матерњем језику и писму једног или оба родитеља.

Други грађанин обратио се Покрајинском омбудсману због тога што, у поступку прибављања личних докумената, није прихваћен извод из матичне књиге издат на обрасцу једне од бивших југословенских република, зато што није садржао потпис и печат органа који га је издао. И ова неправилност је отклоњена након што је Покрајински омбудсман матичарској служби указао на одредбе Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа.

Омбудсману се обратила и мајка новорођеног детета притужбом на рад матичарске службе јер је супротно њеној и изјави њеног ванбрачног партнера, као отац детета у матичну књигу рођених уписан њен бивши супруг. Као разлог уписа на овај начин матичар наводи чињеницу да мајка детета  није извршила замену својих личних докумената, те се и даље користи презименом бившег супруга, као и да је дете рођено у периоду од 300 дана од дана развода брака. Матичарска служба поступила је супротно одредби Закона о матичним књигама у којој стоји да се у матичне књиге уписују подаци о чињеницама које су пријављене, односно подаци садржани у акту надлежног органа или установе, и да се чињенице и подаци који се уписују у матичне књиге утврђују пре уписа, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. Матичарска служба је погрешно тумачила одредбе Породичног закона које се односе на утврђивање очинства и давање изјаве о признању очинства.

Након обраћања омбудсмана, матичарској служби, на основу представке, исправљена је грешка у матичној евиденцији матичарске службе у једној општини која се огледала у томе да није био истоветан упис у првом и другом (рачунарском) примерку матичне књиге умрлих.

Покрајинском омбудсману се обратио и један затвореник којем због пропуста надлежног матичара, није омогућено да у затвору да изјаву о признању очинства по члану 308 Породичног закона који прописује да ако мајка именује мушкарца кога сматра оцем детета, матичар је дужан да позове тог мушкарца да у року од 30 дана дâ изјаву о признању очинства. Након поступања Покрајинског омбудсмана, осуђени је матичару надлежном за подручје казнено-поправног завода дао изјаву о признању очинства која је прослеђена матичарској служби да изврши одговарајући упис.

Посебну групу притужби представљају притужбе припадника националних мањина које се подносе најчешће због непоштовања прописа који уређују област службене употребе језика и писама. Покрајинском омбудсману се крајем јула 2012. обратио грађанин који није могао да прибави извод из матичне књиге рођених за оца у којем је лично име уписано и на мађарском језику, иако је овом случају лично име у матичној књизи било уписано и на мађарском језику. Покрајински омбудсман је матичарској служби указао на одредбу Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига којом је прописано да, ако је у матичну књигу лично име припадника националне мањине уписано и на језику и писму националне мањине, у извод из матичне књиге уписује се лично име и на језику и писму националне мањине, после уписа личног имена на српском језику ћириличким писмом, истим обликом и величином слова. Матична служба је Покрајинском омбудсману, уз изјашњење доставила и тражени извод са личним именом исписаним и на мађарском језику, уз молбу да се он проследи грађанину који га је тражио на употребу, односно да се грађанин јави поменутој служби како би му извод послали поштом.

Поред горе наведених и описаних примера, грађани постављају и нека питања. Рецимо, зашто се приликом остваривања неких права пред органима управе и даље траже нови изводи из матичних књига, и то не старији од 6 месеци, те чему служи извод из матичне књиге са холограмом, када није довољно да се исти само да на увид, евентуално уз неоверену фотокопију? Једнако актуелно је и питање зашто се не поштује одредба Закона о државној управи у вези са обавезом међусобне сарадње различитих органа, којом се смањују трошкови грађана у остваривању права пред органима управе и штеди време које се непотребно губи у прибављању разних података.

Покрајински омбудсман о горњем обавештава грађане у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском омбудсману, а у циљу унапређења заштите људских права.