Please select your page

Регистри инвеститора непотпуни - идеја још увек у зачетку

Извештај о водјењу регистра инвеститора у јединицама локалне самоуправе у АП ВојводиниЗакон о планирању и изградњи прописао је да је свака јединица локалне самоуправе у обавези да води регистар инвеститора као јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору, док је Правилником о условима, начину вођења и приступа као и садржини регистра инвеститора ова област ближе уређена. Поред информације о инвеститорима, регистар би требало да допринесе бољој информисаности грађана приликом куповине некретнина, као и смањењу опасности од злоупотреба и превара од стране инвеститора.

Покрајински омбудсман је у складу са својим овлашћењима прикупио податке од једанаест јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине за које је проценио да су у протеклом периоду биле најпримамљивије за градњу како за инвеститоре тако и за потенцијалне купце непокретности (Бачка Паланка, Инђија, Кикинда, Рума, Стара Пазова, Зрењанин, Нови Сад, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица и Суботица). Циљ прикупљања ових информација јесте стицање увида у примену наведеног закона, а у складу са Правилником о условима, начину вођења и приступа, као и садржини регистра инвеститора.

Анализа прикупљених података показује да се од 11 испитаних јединица локалне самоуправе регистар води у њих 9 (не води се у Сомбору и Суботици), у 6 јединица локалне самоуправе регистар је доступан и путем интернета, док се само у 2 јединице локалне самоуправе од суда прибављају копије оверених уговора. Оно што је уочљиво у свим испитаним јединицама локалне самоуправе јесте да велика већина регистра инвеститора не садржи све правилником прописане податке.

Због чињенице да се регистар ни у једној од испитаних јединица локалне самоуправе не води у потпуности у складу са Правилником, општи је закључак да је поступак увођења и доступности регистра инвеститора још увек непотпун, а идеја у зачетку.

Детаљан увид у извештај "Вођење регистра инвеститора у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини" доступан ОВДЕ.