Please select your page

Participacija dece – neophodan činilac razvoja građanskog društva

Čas ljudskih prava 2022U susret obeležavanju Međunarodnog dana deteta, 20. novembra 2022. godine, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman danas je organizovao „Čas ljudskih prava“ sa predstavnicima i predstavnicama učeničkih parlamenata srednjih škola u Novom Sadu. Budući da su učenički parlamenti jedno od formalizovanih oblika učešća dece u aktivnostima i organizaciji rada obrazovno-vaspitnih ustanova, a da je samo pravo na participaciju jedan od četiri osnovna prinicipa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, događaj je organizovan u cilju podsticaja i razmatranja mogućnosti za aktivnije, direktnije, veće i smislenije uključivanje dece i mladih u donošenje odluka i društveni život.

Pravo na participaciju obuhvata grupu prava kojima se detetu garantuju građanska i politička prva, te se obavezuju države ugovornice da se obezbede detetu pravo da slobodno izrazi mišljenje o svim pitanjma koja se tiču deteta, s tim što se mišljenju deteta posvećuje dužna pažnja u skladu sa godinama života i zrelošću. Participacija dece doprinosi njihovom ličnom razvoju, razvoju samopouzdanja, lične odgovornosti, osećaja lične vrednosti i brojnih drugih sopsobnosti i veština. Istovremeno, participacija dece doprinosi razvoju građanskog društva i razvoju društvene odgovornosti, jer deca uče kako mogu da doprinesu svojoj zajednici i kako da donosioci odluka i kreatori politika budu odgovorniji.

Više od 40 učenika i učenica iz Gimanzije „Jovan Jovanović Zmaj“, Gimazije „Svetozar Miletić“, Gimnazije „Laza Kostić“, Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Medicinske škole „7. april“ i Tehničke škole „Mileva Marić Anštajn“ aktivno je učestvovalo u današnjem času.

Tokom protekle nedelje, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao je i u aktivnostima koje je organizovalo Pedagoško društvo Vojvodine u cilju doprinosa unapređenju prava deteta. U utorak, 15. novembra, Zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Milan Dakić i savetnice ove institucije Svetlana Nešić Bajgo i Marija Miladinović učestvovale su na onlajn događaju „Kafa s pedagogom“. Sa više od sto učesnika i učesnica zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama iz celog regiona, razgovaralo se o osnovnim konceptima i pristupu prava deteta, kao i o razjašnjenju neodumica koje obrazovno-vaspitni radnici imaju u vezi sa ovom temom i primenom prava deteta u njihovoj praksi. Narednog dana, 16. novembra, u prostorijama i na poziv Pedagoškog društva Vojvodine, predstavnici Ombudsmana učestovovali su na prvom sastanku u okviru „Inicijative za obezbeđivanje kontinuiteta u obrazovanju“. Okupljeni predstavnici institucija, ustanova i organizacija obrazovno – vaspitnog sistema, razmenili su iskustva i razgovarali o uočenim problemima i potrebnom za preduzimanjem aktivnosti i mera u cilju obezbeđivanja uslova za to da proces prelaska iz predškolskog u nivo osnovno-školskog obrazovanja bude u najboljem interesu svakog deteta.

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležava se na dan kada je, na Generalnoj skupštini UN 1989. godine, usvojena Konvencija o pravima deteta, dokument u kojem su na jednom mestu obuhvaćena sva dečja ljudska prava.

Obeležavanju Svetskog dana deteta, prethode još dva značajna datuma: 18. novembar - Evropski dan borbe protiv seksualnog nasilja nad decom i 19. novembar - Svetski dan prevencije zlostavljanja dece.