Please select your page

Dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta“

Dijalog o pravima detetaPokrajinski zaštitnik građana  - ombudsman učestvovao je juče u Beogradu u dijalogu o pravima deteta „Srbija po meri deteta“ u organizaciji Centra za prava deteta, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta“, koji je finansijski podržala Misija OEBS-a u Srbiji.

Uprkos nastojanjima da se pravnim aktima unaprede položaj i prava deteta u Republici Srbiji, primećeno je da u praksi izostaje holistički pristup zaštiti prava deteta, međusektorska saradnja i puno preuzimanje odgovornosti za zaštitu prava deteta u okviru pojedinih društvenih oblasti, a što je pretpostavka za  ostvarivanje svih  garantovanih prava u punoj meri, u skladu s Konvencijom UN o pravima deteta.

Dijalog je okupio predstavnike/ce nadležnih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija. To je bila prilika da se sumira šta je do sada u Republici Srbiji urađeno kako bi se obezbedila kontinuirana podrška i unapređenje postojećih uslova, odnosno prilika da se preispita funkcionisanje opštih mera za sprovođenje Konvencije.

U okviru panela, razmatrano je pitanje donošenja sistemskog zakona o pravima deteta, posebno imajući u vidu da je inicijativa za njegovo donošenje više puta pokretana i bila predmet javnih rasprava tokom poslednje decenije, ali zakon do danas nije usvojen. Istovremeno, ukazano je na potrebu uspostavljanja nezavisnog tela za zaštitu prava deteta, kao i na neophodnost kontinuiranog praćenja ostvarivanja prava deteta, saradnje sa organizacijama civilnog društva, kontinuiranih obuka i širenja informacija o pravima deteta, prikupljanja podataka i sprovođenja istraživanja u oblasti prava deteta, te saradnje sa međunarodnim organizacijama u ovoj oblasti.

Zamenik Ombudsmana za prava deteta Milan Dakić upoznao je prisutne sa radom institucije i rezultatima praćenja primene Konvencije o pravima deteta u svom postupanju, posebno se osvrnuvši na edukacije, savetovanja i kampanje koje Ombudsman sprovodi u pogledu obrazovanja o pravima deteta.