Please select your page

Revidiran strateški plan Mreže „Život bez nasilja“

Sastanak Mreže Život bez nasiljaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, održao je 7. jula 2022. godine sastanak za članove/ice Koordinacionog tima Mreže.

Povod za održavanje sastanka bilo je predstavljanje Strateškog plana Mreže, koji je revidiran uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Strateški plan predviđa tri strateška cilja:

1. Unapređenje primene politika za smanjenje rodno zasnovanog nasilja prema ženama i devojčicama i nasilja u porodici;

2. Unapređenje kapaciteta i vidljivosti Mreže i

3. Povećanu vidljivost borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i promociju rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini.

Ova tri strateška cilja razrađena su kroz  Akcioni plan za period od 2020 – 2023. godine,  koji je kreiran prvenstveno u odnosu na produkte radionica tokom seminara za članove/ice Koordinacionog tima u Vršcu iz maja meseca 2022. godine, ali i u odnosu na grupe aktivnosti u tekućem strateškom planu i procese donošenja novih javnih politika u AP Vojvodini. Učesnici/ce sastanka dogovorili su i  aktivnosti  Mreže čija je realizacija predviđena za drugu polovinu godine.

Koordinacioni tim mreže „Život bez nasilja“ čine predstavnici/ce pokrajinskih sekretarijata i zavoda, a njegov zadatak je da sprovodi obrazovne aktivnosti i kampanje za podizanje nivoa svesti javnosti o nasilju prema ženama, odnosno nasilju u porodici.