Please select your page

Једнако третирати све породиље предузетнице

Покрајински омбудсман се данас обратио Министарству финансија, односно председнику Владе Републике Србије и министру финансија Мирку Цветковићу поводом Закључка Владе од 30. јуна 2011.

Овим Закључком обавезе на име доприноса за обавезно социјално осигурање предузетница које користе породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, а делатност су наставиле да обављају преко овлашћеног пословође, преузима Република Србија. Закључком је одређено да се ово односи на обавезе које су доспеле за плаћање и нису измирене до дана доношења Закључка.

У Министарству финансија, тачније Пореској управи приступило се реализацији овог Закључка тако што је од организационих јединица затражено да доставе податке који се односе на задужења породиља предузетница која су доспела, а нису измирена.

Покрајински омбудсман сматра да се спровођењем Закључка доводе у неравноправан положај предузетнице које су у спорном периоду користиле породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, а делатност наставиле да обављају преко овлашћеног пословође, и које су обавезе према Пореској управи измириле.

Према информацијама којима располажемо, један број предузетница је био принуђен да измири обавезе због тога што су им рачуни били блокирани а предузетничке радње биле онемогућене да раде.

Након свестраног сагледавања ситуације, Покрајински омбудсман предложио је Министарству финансија да се размотри могућност допуне закључка и предложи Влади измене које ће обезбедити да све породиље предузетнице које су биле задужене по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у 2009, 2010. и 2011. години имају једнак третман, односно да се независно од чињенице измирења обавеза, оне свима отпишу, а предузетнице саме одлуче о томе да ли желе да им буде извршен повраћај средстава или да уплаћени износи представљају аконтативне уплате за будуће обавезе.

Покрајински омбудсман је мишљења да заштиту и подршку морају да уживају све породиље, независно од њиховог радног односа, пословног опредељења или предузетничког ангажовања, а свако другачије поступање се сматра поступањем које није у складу са прописима и усвојеним политикама. Различито поступање према предузетницама породиљама које су измириле обавезе и онима које то нису учиниле је неоправдано и може се сматрати дискриминацијом, те је неопходно извршити измене и допуне које ће довести до једнаког третмана.

Разлог обраћања министру, односно премијеру је тај што је Покрајински омбудсман током прошле и ове године примио већи број притужби које се односе на проблем задуживања предузетница за доприносе за социјално осигурање за време док су на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, а радња настави са радом именовањем овлашћеног пословође. Део притужби се односио на рад Пореске управе у вези са доношењем коначних решења којима се предузетнице породиље задужују и за доприносе за које нису задуживане аконтационим решењима, а део притужби се односио на рад општинских, односно градских управа у поступку доношења решења о висини накнаде која се исплаћује за време одсуствовања породиље са рада.

Покрајински омбудсман је због ненадлежности према Пореској управи, уступио део притужби Заштитнику грађана Републике Србије који је спровео додатну истрагу поводом промењене праксе Пореске управе у овим ситуацијама. Заштитник грађана је Пореској управи упутио препоруку да поништи сва донета решења, почев од 2010. године којима су предузетницама за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета утврђени доприноси за обавезно социјално осигурање по основу самосталне делатности, као и да у року од 60 дана од дана пријема препоруке изврше повраћај уплаћених износа по напред наведеним решењима и да убудуће не задужује предузетнице које обављају самосталну делатност.

Истовремено, Покрајински омбудсман је извршио контролу поступака доношења решења о утврђивању висине накнаде у већини општинских односно градских управа на територији АП Војводине и на основу уочених неправилности свим општинским, односно градским управама дао препоруку да се неправилности отклоне, тако што ће приликом доношења решења о признавању права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета поштовати правила и начела општег управног поступка, наводити нето износ накнаде у тачном новчаном износу и јасно дефинисати обавезе корисника права и послодавца, тако што ће оне бити таксативно наведене. Осим препоруке да приликом израде решења користе женски род када мајка користи ово право, Покрајински омбудсман је општинским, односно градским управама указао на то да су дужне да у решењу о накнади назначе нето износ који одговара просечној месечној основици за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање у последњих 12 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства. Пошто су поједине општинске/градске управе умањивале основицу накнаде због постојања дуга за јавне приходе (неплаћени доприноси), у препоруци Покрајинског омбудсмана је наглашено да су управе дужне да примењују Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом, што значи да информација о постојању дуга за јавне приходе не може да утиче на утврђивање висине новчане накнаде (њено смањивање), као ни датум пријављивања промене података у евиденцији Агенције за привредне регистре, приликом утврђивања трајања новчане накнаде, него датум отпчињања породиљског одсуства.