Please select your page

Unapređenje kapaciteta mreže „Život bez nasilja“

Seminar Vrsac 2022Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, uz podršku i u saradnji sa UN WOMEN u Srbiji, organizovao je 19. i 20. maja u Vršcu seminar za članice i članove pokrajinskog Koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“ na temu Razmena znanja među profesionalcima/kama o zaštiti i podršci ženama u situaciji nasilja sa posebnim osvrtom na marginalizovane žene i specifične oblike nasilja

Mreža „Život bez nasilja“ već 17 godina povezuje različite institucije na teritoriji AP Vojvodine sa ciljem poboljšavanja pristupa problemu nasilja prema ženama i nasilja u porodici, uspostavljanja partnerstva i razmene dobre prakse. Formiran je pokrajinski Koordinacioni tim čijim radom od osnivanja koordiniše Pokrajinski ombudsman,a u čiji sastav ulaze pored pokrajinskih rodnih mehanizama i drugi pokrajinski sekretarijati. Zadatak Koordinacionog tima je da sprovodi obrazovne aktivnosti i kampanje za podizanje nivoa svesti najšire javnosti o nasilju prema ženama, odnosno u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Učesnici/ce seminara bili su pored predstavnika/ca Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsman i predstavnici/ce pokrajinskih sekretarijata, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Zavoda za ravnopravnost polova.

Neke od tema o kojima se govorilo na seminaru bile su: Zakon o rodnoj ravnopravnosti i novi strateški dokumenti – novine i obaveze pokrajinskih institucija; specifičnosti u radu sa marginalizovanim grupama žena i specifični oblici nasilja prema ženama; slučajevi iz prakse Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana; rad sa ženama u situaciji nasilja u drugim sistemima i vrste usluga. Urađena je i revizija Akcionog plana Mreže, i isplanirane su aktivnosti Mreže za naredni period.