Please select your page

Унапређење капацитета мреже „Живот без насиља“

Семинар Врсац 2022Покрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, уз подршку и у сарадњи са UN WOMEN у Србији, организовао је 19. и 20. маја у Вршцу семинар за чланице и чланове покрајинског Координационог тима мреже „Живот без насиља“ на тему Размена знања међу професионалцима/кама о заштити и подршци женама у ситуацији насиља са посебним освртом на маргинализоване жене и специфичне облике насиља

Мрежа „Живот без насиља“ већ 17 година повезује различите институције на територији АП Војводине са циљем побољшавања приступа проблему насиља према женама и насиља у породици, успостављања партнерства и размене добре праксе. Формиран је покрајински Координациони тим чијим радом од оснивања координише Покрајински омбудсман,а у чији састав улазе поред покрајинских родних механизама и други покрајински секретаријати. Задатак Координационог тима је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести најшире јавности о насиљу према женама, односно у породици и родно заснованом насиљу.

Учесници/це семинара били су поред представника/ца Покрајинског заштитника грађана – омбудсман и представници/це покрајинских секретаријата, Покрајинског завода за социјалну заштиту и Завода за равноправност полова.

Неке од тема о којима се говорило на семинару биле су: Закон о родној равноправности и нови стратешки документи – новине и обавезе покрајинских институција; специфичности у раду са маргинализованим групама жена и специфични облици насиља према женама; случајеви из праксе Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана; рад са женама у ситуацији насиља у другим системима и врсте услуга. Урађена је и ревизија Акционог плана Мреже, и испланиране су активности Мреже за наредни период.