Please select your page

Две године примене Закона о националним саветима националних мањина

Извештај - Две године примене Закона о националним саветима националних мањина

Институција Покрајинског омбудсмана је током две године откако је у примени Закон о националним саветима националних мањина примила известан број представки у вези са (не)примењивањем овог Закона који је уредио нешто више од осамдесет надлежности националних савета у четири области остваривања мањинске самоуправе, при чему се близу половина надлежности односи на област образовања и културе. У овим областима национални савети сами одлучују о појединим питањима или помажу у одлучивању органима Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе.

Поступајући у оквиру својих надлежности Покрајински омбудсман је проценио да је као први корак потребно извршити анализу проблема у две кључне области остваривања мањинске самоуправе, образовању и култури. Истраживање је вршено на основу информација прибављених од свих јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. На основу обрађених података поред описног дела извештаја, стање је приказано и на графикону који представља саставни део извештаја.

Као један од основних проблема примене Закона о националним саветима националних мањина у области образовања и културе уочено је неслагање одредби овог Закона са појединим одредбама других закона који такође регулишу област остваривања и заштите индивидуалних и колективних права припадника националних мањина. Неке одредбе ових закона су недоречене, односно механизми њихове примене нису довољно разрађени, што у пракси доводи до недоумица по питању њиховог тумачења и последичне правилне примене. Овакво стање доводи и до одлагања поступања по основу овог Закона, непрепознавања права и обавеза локалне самоуправе, односно самих националних савета која из њега проистичу, те дуготрајних поступака, па чак и нерешавања захтева националних савета упућених јединицама локалне самоуправе, покрајинским и републичким органима.

 

Текст истраживања доступан је ОВДЕ