Please select your page

Pokrajinski ombudsman održao tribinu u okviru Festivala mentalnog zdravlja

Tribina mentalno zdravljeJuče, 20. oktobra 2021. godine, poslednjeg dana šestog Festivala mentalnog zdravlja, održana je onlajn tribina „Rodno balansirani odnosi u porodici – put ka društvu bez rodno zasnovanog nasilja“. Učesnici tribine bili su stručnjaci i praktičari u oblasti ranog razvoja, porodičnih odnosa i ljudsih prava: Jelena Branković, Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“, prof. dr Vladimir Mihić, Filozofski fakultet Novi Sad, Vedrana Mirković, Grupa „Izađi“ i Kristina Nedeljković, Dom zdravlja Novi Sad, a tribinu je moderirala Svetlana Nešić Bajgo, savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.

Tribina je imala za cilj doprinese razumevanju da ulaganjem u izgradnju rodno ravnopravnog društva istovremeno preveniramo rodno zasnovano nasilje i da je u tom kontekstu neophodno da analiziramo i preispitujemo prakse i načine na koje se ophodimo sa decom, kako ih vaspitavamo i odgajamo od najranijeg uzrasta. Na tribini je bilo reči o značaju prvih 1000 dana života deteta na njegov celokupan psihofizički razvoj i snažan uticaj ovog najranijeg perioda na mentalno i fizičko zdravlje pojedinki i pojedinaca, te društva u celini. Budući da su prve godine života i period u kojem se izgrađuje rodni identitet kod većine dece, ukazano je na značaj i snažno dejstvo kulturoloških i društvenih činioca, pa tako i rodnih stereotipa i predrasuda na oblikovanje detetovog doživaljaja sebe i ponašanja u skladu sa očekivanim i nametnutim normama o tome šta znači biti dečak ili devojčica, što nadalje utiče i na održavanje nejednake raspodele moći i nejednakih mogućnosti za žene i muškarce i posledično do rodno zasnovanog nasilja. Na tribini smo imali priliku da čujemo i primere dobrih praksi u smislu sve većeg broja očeva koji su od najranijih dana roditeljstva aktivno uključeni u brigu i staranje o deci, ali je istaknuta potreba da i okruženje porodice i šira društvena zajednica budu u većoj meri uključeni u promovisanje i pružanje podrške rodno balansiranim odnosima u porodici. Otvorena su pitanja i teme prepoznavanja i obezbeđivanja podrške deci i osobama drugačije seksualne orijentacije, rodnog identiteta i problema sa kojima se suočavaju porodice sa istopolnim roditeljima. Istaknuto je da je reč o osobama i porodicama koje nisu prepoznate od sistema, zbog čega se nose sa brojnim teškoćama i ne dobijaju potrebnu zaštitu i podršku. Poruka održane tribine mogla bi da se sumira u tome da stvaranjem sigurne emotivne veze sa detetom od najranijih dana, odnosa u kojem prepoznajemo i adekvatno odgovaramo na potrebe deteta, odnosa u kojem se dete oseća viđeno, prepoznato, uvaženo, ima osećaj da pripada i ima poverenje u odrasle koji se staraju o njemu, doprinosimo tome da dete izgrađuje zdrav i snažan osećaj lične vrednosti i integriteta što mu omogućava i zaštitu od seksualnog zlostavljanja i drugih oblika nasilja. Da bi roditelji/staratelji bili u mogućnosti da adekvatno odgovore na ovakve zahteve, potrebna im je podrška čitave zajednice, a posebno je istaknuto da je, u skladu sa međunarodnim standardima i domaćim propisima,  prevenstvena odogovornost i obaveza donosioca odluka i kreatora politika u stvaranju uslova i obezbeđivanja mogućnosti u pravcu izgradnje sigurnog i ravnopravnog prostora za sve građane i građanke.

Ovogodišnji Festival mentalnog zdravlja nosio je slogan „Gradimo siguran prostor za mentalno i seksualno zdravlje“ i imao je za cilj da podigne svest o uticaju seksualnog zdravlja na mentalno zdravlje, kao i da ukaže na to da svi kao članice i članovi društva imamo značajnu ulogu i odgovornost u izgradnji sigurnog i prihvatajućeg prostora u zajednici. 

Tokom deset dana trajanja Festivala održane su brojne radionice, interaktivna predavanja, filmske projekcije, izložbe, konkursi, ulične akcije kojima su pokrenute i obrađene teme u vezi sa rodnom ravnopravnošću, prevencijom seksualnog zlostavljanja, uticajem društvenih mreža na seksualno ponašanje, kao i sa pravnom regulativom u ovim oblastima. Na poziv Instituta za javno zdravlje Vojvodine koji je inicijator i glavni organizator Festivala, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ove godine imao je aktivnu ulogu u organizaciji ovog značajnog događaja.