Please select your page

Skup „Maloletničke trudnoće i porođaji“

Maloletničke trudnoće i porođajiPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je danas onlajn skup na temu maloletničkih trudnoća i porođaja i reproduktivnog zdravlja mladih.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u prethodnom periodu, prateći stanje ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, susretao se sa slučajevima maloletničkih trudnoća u kojima je postojala sumnja da je trudnoća posledica obljube, slučajevima gde je porodica maloletnice duži niz godina na evidenciji centra za socijalni rad, te slučajevima u kojima nije postojala adekvatna saradnja ustanova obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite zbog čega maloletnim trudnicama nije pružena adekvatna podrška. Kako bi stekao bliži uvid u pojavu i rasprostranjenost maloletničkih trudnoća i porođaja i sagledao aktuelnu praksu u AP Vojvodini u vezi sa ovim pojavama, i u širem kontekstu u vezi sa reproduktivniim zdravljem mladih, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u drugoj polovini 2020. godine sproveo istraživanje o maloletničkim trudnoćama i porođajima u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Rezultati istraživanja Pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana, koje je učesnicima skupa predstavila savetnica Svetlana Nešić Bajgo, ukazuju da je preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih u okviru zdravstvenog i sistema socijalne zaštite nedovoljno zastupljena i razvijena, da nedostaju edukativne i savetodavne aktivnosti u radu sa decom i mladima u ovoj oblasti; tamo gde je obezbeđen na nivou primarne zdravstvene zaštite, savetodavnim radom nejednako su obuhvaćena deca oba pola - čak 92 odsto ovog vida preventivne zaštite prođu isključivo devojčice; određene grupe dece u većem su riziku od pojave maloletničke trudnoće - uglavnom je reč o devojčicama iz romske populacije, deci bez adekvatnog roditeljskog staranja i iz porodica sa potrebom za ekonomskom i socijalnom pomoći i podrškom.

Imajući u vidu rezultate ovog istraživanja, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, istakao je značaj preventivne zaštite reproduktivnog zdravlja mladih , multidisciplinari pristup i uspostavljanje kontinuiteta edukacije dece i mladih, ali i profesionalaca, sa posebnim fokusom na ranjive grupacije stanovništva.

Svetlana Djorđević iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog osvrnula se na međunarodne ugovore o ljudskim pravima koje obavezuju Republiku Srbiju, u koje spada i Konvencija i eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), i ovom prilikom podsetila prisutne da je CEDAW komitet 2019. godine u zaključnim zapažanjima ukazao da je potrebno poboljšati informisanost i dostupnost modernih oblika kontracepcije, a jedna od preporuka odnosila se na potrebu za prikupljanjem, razvrstavanjem i analizom statističkih podataka o adolescenskim trudnoćama.

Sanja Kljajić iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu upoznala je učesnike sa ulogom sistema socijalne zaštite, posebno centara za socijalni rad, u radu sa decom i porodicama koje su u riziku od dečijeg braka. Republički zavod za statitstiku prikuplja podatke o deci žrtvama dečijih brakova koju identifikuju centri i o načinima njihove zaštite. Posebno su pogođena romska deca, odnosno deca iz siromašnih porodica – više od 50% evidentiranih slučajeva čine deca iz porodica koje primaju novčanu socijalnu pomoć.

Svetlana Selaković iz Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ukazala je na činjenicu da se smanjio broj maloletničkih trudnoća, ali ne i u romskoj populaciji, i pozvala učesnike da zajedno pronađu rešenje u vidu konkretnih aktivnosti u čijem će fokusu biti ovaj problem. Doc. dr Snežana Ukropina sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine govorila je o iskustvu ove ustanove u oblasti zdravstvenog vaspitanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i ukazala da obrazovanje dece i mladih u ovoj oblasti, kao nosilaca reprodukcije stanovništva u neposrednoj budućnosti, zaslužuje mnogo veću brigu društva. Tijana Pavlović, spec. med. psihologije iz Klinike za ginekologiju i akušerstvo u okviru Kliničkog centra Vojvodine prenela je iskustvo u radu sa mladim trudnicama,

Iz ugla centara za socijalni rad govorile su Gordana Lukić, direktorka Centra za socijalni rad Odžaci i Milana Radu, koordinatorka za romska pitanja iz Centra za socijalni rad Stara Pazova, dok su kao predstavnici ustanova primarne zdravstvene zaštite na ovom skupu učestvovali Peter Červenak iz Doma zdravlja „dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, dr Ljiljana Koložvari iz Doma zdravlja Zrenjanin i Mirjana Nikolić, psiholog iz Doma Zdravlja Novi Sad. Oni su upoznali prisutne sa edukativnim i savetodavnim aktivnostima koje ove ustanove sprovede u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja dece i mladih.

Na kraju skupa, učesnici su bili složni u tome da je neophodno obezbediti edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola o reproduktivnom zdravlju i zaštiti od seksualnog nasilja i zlostavljanja. Osim edukacije dece i mladih, potrebno je obezbediti i kontinuirane edukacije za zaposlene u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti o seksualnom zlostavljanju i zloupotrebi dece i eliminisanju predrasuda kod profesionalaca iz ovih sistema, naročito prema deci i porodicama iz romske zajednice. Vrlo je važno i uspostavljanje ujednačene evidencije, praćenja i koordinirane saradnje zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite u pogledu zaštite reproduktivnog zdravlja dece i mladih.

Istraživanje Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana pokazalo je da postoji potreba za uspostavljanjem jasnog sistema obaveštavanja nadležnog centra za socijalni rad od strane domova zdravlja, porodilišta i privatnih ginekoloških ambulanti i klinika odmah po saznanju o maloletničkoj trudnoći, a potrebno je i unaprediti i obezbediti kontinuirane edukacije za zaposlene u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti o seksualnom zlostavljanju i zloupotrebi dece, što će doprineti i eliminisanju predrasuda kod profesionalaca iz ovih sistema prema deci i porodicama iz romske zajednice.

Istaknuta je i nužnost razvijanja lokalnih usluga u zajednici i koordiniranog odgovora u cilju poboljšanja prevencije i zaštite reproduktivnog zdravlja dece i mladih i zaštite dece od seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe, a naročito je značajno posebno identifikovati rizične grupe dece i mladih i razviti programe i usluge prevencije i zaštite namenjene njima.

Skup je realizovan u cilju davanja doprinosa u podizanju svesti šire i stručne javnosti o značaju zaštite i unapređenja reproduktivnog zdravlja dece i mladih i smanjenja broja maloletničkih trudnoća i porođaja, a to je moguće, po mišljenju pokrajinskog ombudsmana,  samo uspostavljanjem kontinuiteta u sprovođenju preventivnih edukativnih i savetodavnih aktivnosti institucija i nevladinih organizacija. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastaviće  da sprovodi aktivnosti u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja stanovništva, posebno vulnerabilnih grupacija, kao i aktivnosti u cilju prevencije i zaštite od seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe dece.