Please select your page

Покрајински омбудсман предао годишњи извештај

Извештај Покрајинског омбудсмана за 2020Покрајински заштитник грађана проф. др Зоран Павловић данас је Скупштини АП Војводине упутио годишњи извештај институције за 2020.  годину.

Извештај садржи податке о активностима покрајинског омбудсмана у претходној години, податке о уоченим недостацима у раду органа управе, општу оцену рада органа управе са становишта примене прописа, као и предлоге како да се побољша положаја грађана у односу на органе управе.

Поред података о броју и структури притужби, уоченим пропустима и препорукама за њихово отклањање, извештај садржи и посебне делове из области права националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова.

Покрајински омбудсман је дужан да Скупштини АП Војводине поднесе извештај до 31. марта за претходну годину и да га јавности стави на увид, тако што ће га објавити на својој интернет страници

На захтев омбудсмана, Скупштина АП Војводине ће ставити годишњи извештај на дневни ред и расправљати о њему.