Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao u radu okruglog stola „Analiza stanja dece u Srbiji 2019. godine“

unicef analizaPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman učestvovao je juče u radu okruglog stola na temu Analiza situacije (SitAn) dece u Srbiji 2019. godine u organizaciji UNICEF-a u Srbiji.

Procena i analiza situacije u zemlji, izvršena kombinacijom različitih dostupnih izvora podataka za analizu opštih uslova u kojima deca u Srbiji žive, uče, razvijaju se i rastu u poslednjih pet godina, pruža sveobuhvatnu perspektivu o dečjim pravima i kritičnim pitanjima koja utiču na njihovo ostvarenje, posebno onih iz ugroženih porodica i grupa kojima je potrebna dodatna podrška dok odrastaju, kako bi se postigli željeni društveni ishodi i kako bi bili socijalno uključeni.

Okrugli sto sa relevantnim akterima koji rade sa decom i za decu, imao je za cilj zajednički razgovor, diskusiju i validaciju zaključaka i preporuka iznesenih u Analizi stanja. Pored predstavljanja ključnih rezultata, svrha održanog okruglog stola bila je i određivanje prioriteta i strategija za rešavanje prepreka koje ometaju ostvarivanje rezultata za decu, te formulisanje predloga i preporuka koje će biti integrisane u finalnu verziju SitAn dokumenta.

Zamenik ombudsmana za prava deteta Milan Dakić ukazao je na aktuelni problem uslovljavanja upisa deteta u predškolsku i školsku ustanovu ispunjenom obavezom prethodne vakcinacije, posebno imajući u vidu na okruglom stolu iznete alarmantne podatke o obuhvatu, posebno romske dece, imunizacijom, kao i zabrinjavajuću statistiku uključenosti ove dece u obrazovno-vaspitni sistem, dok je sa druge strane načelno proklamovan bezuslovni upis u škole. Konvencijom UN o pravima deteta i Ustavom Republike Srbije garantovano je pravo svakog deteta na obrazovanje, ali se i ustanovljava obaveza osnovnog obrazovanja. Postupajući u najboljem interesu deteta, zamenik ombudsmana za prava deteta istakao je neophodnost postizanja usaglašenosti obaveza organa javne vlasti da u punoj meri obezbede ostvarivanje prava deteta na zdravstvenu zaštitu i prava deteta na obrazovanje.