Please select your page

Godišnji skup partnera UNICEF-a radi planiranja aktivnosti u periodu 2019–2020. godine

Godišnji skup partnera UNICEF-aSkup koji je 30. januara 2019. godine u Beogradu organizovao UNICEF, a na kojem je Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman učestvovao kao jedan od partnera ove međunarodne organizacije, bio je prilika za zajedničko sagledavanje planiranih strateških pravaca za ovu i iduću godinu. Pored uvek aktuelnih tema koje zahtevaju međuresornu saradnju, razmatrano je o načinima za još brže ostvarivanje rezultata u korist dece, na osnovu izvučenih pouka a u pravcu prepoznatih preostalih izazova, među kojima su naročito naglašene oblasti ranog razvoja dece i nasilja nad decom.

Pored prikaza rezultata prošlogodišnjeg rada organa javne vlasti kao i organizacija civilnog društva u saradnji i uz podršku UNICEF-a, u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite te praćenja prava deteta, dalja diskusija u posebnim radnim grupama fokusirala se na međuresorne inicijative, te njenim najvažnijim rezultatima i nužnim sinergetskim efektima. U dobroj veri pozdravljena je najavljena implementacija dodatnih instituta za zaštitu prava deteta u zakonodavni okvir Republike Srbije, kao što je porodični saradnik i posebni centri za decu i porodicu, koji su se pokazali efikasnim i celishodnim kroz pilot-projekte na lokalnim nivoima. Ovakvi mehanizmi opravdali su svoju održivost, a njihovo sistemsko uređenje koje, pre svega, podrazumeva obaveznost ustanovljavanja i funkcionisanja, te finansiranje iz sredstava državnog budžeta budi nadu za unapređenje nivoa zaštite ljudskih prava deteta.

Zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, kao učesnik radne grupe u sesiji posvećenoj zaštiti dece od nasilja, kroz primere dobre prakse Ombudsmana ukazao je da trenutne objektivne okolnosti koje otežavaju zaštitu prava deteta u punom kapacitetu saglasno propisanim standardima, kao što je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, u nekim slučajevima mogu biti uspešno prevaziđene svrsishodnom alokacijom postojećih materijalnih, kako kadrovskih tako i finansijskih sredstava. Pored kontinuirane edukacije u cilju senzibilizacije o značaju prava deteta, naročit sinergetski efekat daje upoznavanje profesionalaca angažovanih u određenom sektoru sa radom drugih sistema, imajući u vidu da je samo ovakav pristup detetu uistinu holistički. Godišnji skup radi planiranja aktivnosti u periodu 2019-2020. godine upriličen je u okviru Programa saradnje UNICEF-a sa Vladom Republike Srbije (2016-2020).