Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman na godišnjem sastanku kancelarije UNICEF-a u Srbiji sa partnerima

Foto: Zaštitnik građana APV na godišnjem sastanku kancelarije UNICEF-a u SrbijiPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman učestvovao je na sastanku koji je 18. decembra u hotelu Metropol u Beogradu organizovala kancelarija UNICEF-a u Srbiji, kao priliku da na kraju godine na istom mestu okupi sve svoje partnere radi razmatranja efikasnosti modela saradnje i rezultata postignutih tokom 2018. Pored toga, skup je bio prilika za konstruktivnu raspravu učesnika o preostalim, kao i novim izazovima, te nužnim korekcijama daljeg puta kojim se zajedno krećemo sa ciljem zaštite i unapređenja prava dece u Srbiji.

U svom obraćanju, prof. dr Zoran Pavlović istakao je posebnu važnost preduzimanja aktivnosti kojima se kontinuirano podiže nivo svesti o razumevanju značaja primarnog uvažavanja najboljeg interesa deteta, naročito među donosiocima odluka i ostalim nosiocima javnih ovlašćenja. Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je u toku Dečje nedelje, od 1. do 3. oktobra 2018. godine, uz podršku UNICEF-a, sproveo obuku poslanika Skupštine AP Vojvodine o pravima deteta, imajući u vidu imperativ postizanja navedenog cilja putem edukacija, a saglasno preporukama Komiteta za prava deteta, koji je u zaključnim razmatranjima poslednjeg izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije UN o pravima deteta, kao jedan od prioriteta, prepoznao upoznavanje sa odredbama ovog međunarodnog akta, kao i sa instrumentima njihove implementacije kao obaveze koju je preuzela naša zemlja, upravo kroz aktivne kampanje među profesionalcima koji rade sa decom i za decu, među kojima se parlamentarci ističu kao važna ciljna grupa.

Foto: Zaštitnik građana APV na godišnjem sastanku kancelarije UNICEF-a u Srbiji

Učesnici su isticali primere dobre prakse, ali i izražavali žaljenje zbog obustavljanja projekata koji su u kratkom roku dali odlične rezultate, kao što je usluga porodičnog saradnika, ali za čijom daljom potrebom donosioci odluka nisu imali dovoljno razumevanja kako bi obezbedili njihovu održivost. Pored tema koje su predstavljale najvažnije zajedničke tačke partnerstva za decu u 2018. godini, a koje se tiču mera u borbi protiv nasilja nad decom, razvojnih savetovališta u sistemu zdravstvene zaštite, predškolskog obrazovanja, odgovora na migrantsku krizu i mnogih drugih, poseban deo skupa upravo je bio posvećen pitanjima ostvarivanja održivosti rezultata i njihovog širenja.

Foto: Zaštitnik građana APV na godišnjem sastanku kancelarije UNICEF-a u Srbiji

U uvodnom obraćanju, direktorka kancelarije UNICEF-a u Srbiji g-đa Ređina De Dominićis, upoznala je prisutne da će se, u susret narednom petogodišnjem Programu saradnje, UNICEF posebno baviti pitanjima ranog razvoja, ali i da će težište svog rada pomeriti ka adolescentima i mladima, radi jačanja njihovog prava na participaciju u društvenom životu, te da će brojne akivnosti biti sprovedene kroz modele regionalne saradnje.