Please select your page

Час људских права у новосадској Гимназији „Светозар Марковић“

Дана 28. новембра 2017. године у свечаној сали Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом Саду, заменици Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Снежана Кнежевић, Јанош Орос и Милан Дакић и саветница Андријана Човић одржали су пред члановима ученичког парламента и другим заинтересованим ученицима свих разреда школе, својеврсни час о људским правима.
Поред упознавања са појмом, значајем и развојем људских права кроз историју, те нормативним, институционалним и функционалним механизмима њиховог остваривања, заштите и унапређења, посебно је било речи о раду институције омбудсмана у области равноправности полова, права националних мањина и права детета.
У делу који је био посвећен родној равноправности са ученицима и ученицама разговарано је о различитом положају жена и мушкараца у друштвеном, економском, образовном контексту и у јавном и политичком животу. Кроз фотографије приказан је различит положај жена и мушкараца, разговарано о њиховим ставовима и потреби унапређења положаја жена, односно подстицању једнаких могућности за жене и мушкарце и промоцији родне равноправности.
Као најбитније обележје Војводине, по чему је препознатљива у Европи, истакнута је хетерогеност њеног становништва. Указано је да на територији покрајине живи 28 различитих националних мањина, чији положај је регулисан Уставом републике Србије, Законом о заштити права и слобода националних мањина и низом других прописа који се односе на неке друге области, али садрже одредбе о правима националних мањина. Ученици су упознати да, поред општих људских права Устав гарантује припадницима националних мањина и нека додатна (индивидуална или колективна) права, која они остварују непосредно или преко својих представника и на тај начин учествују у одлучивању (или сами одлучују) о појединим питањима из области културе, образовања и информисања на језику националне мањине, као и службене употребе мањинског језика и писма.
Имајући у виду присуство великог броја чланова ученичког парламента, као законом утврђеног облика удруживања ученика путем којег остварују своје право на активно учешће у процесу планирања развоја школе, обавештавање о питањима од значаја за њихово школовање, давање мишљења и предлога, посебан акценат је стављен на важност партиципације деце, као једног од четири основна принципа Конвенције УН о правима детета. Кроз примере активности деце из целог света која су сопственим залагањем допринела заштити и унапређењу права детета на школовање, лечење, приступ правди и у многим другим случајевима, али и конкретне теме и проблеме са којима се суочавају у свакодневном животу, ученици су покретали занимљиве расправе у којима су износили своја гледишта и могућа решења, при чему упознати са појединачним правима која уживају у одређеним животним ситуацијама и начинима њихове заштите. Истичући недостатак животног искуства као њихову највећу предност, која им омогућава да размишљају ван устаљених шема и калупа који су развили одрасли и да тако изналазе оригинална решења, представнице и представници омбудсмана апеловали су на ученике да у што већој мери „вежбају“ своје право да буду саслушани, да се информишу и слободно изражавају своје мишљење.