Please select your page

Kolegijum Pokrajinskog ombudsmana o nasilju u porodici: Unaprediti pristup pravnoj pomoći i mehanizmima zaštite

„Nasilje u porodici nije lična stvar. Porodica koja trpi nasilje je porodica bez srećnih članova. Specifičnost nasilja u porodici je to što je ono najčešće rodno zasnovano. Osim žena, ono se proširuje na decu, na starije članove porodice, na školu, na zajednicu. Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana stoga smatra da je u cilju prevencije ove vrste nasilja žrtvama potrebno obezbediti jednostavan, neposredan pristup službama pravne pomoći, a nadležne institucije i mehanizme podrške učiniti što funkcionalnijim,” bile su uvodne reči prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana na otvaranju današnjeg Kolegijuma ove institucije pod nazivom „Nasilje u porodici iz ugla ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava”.

Kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana predstavlja mehanizam putem kog izabrana lica i zaposleni u ovoj instituciji zajednički razmatraju aktuelna pitanja u oblasti ljudskih prava. Sastancima Kolegijuma neretko prisustvuju i gosti iz organa uprave, ustanova i organizacija koje se bave ostvarivanjem, zaštitom i unapređenjem ljudskih prava na teritoriji AP Vojvodine.

Polazeći sa stanovišta da je nasilje u porodici, koje je često rodno zasnovano, jedna od najnegativnijih pojava u savremenom društvu i za svaku osudu, današnji Kolegijum održan je u nastojanju da se putem razmene iskustava i znanja usmerenih ka unapređenju postupanja institucija po pitanju prevencije situacija koje nastaju kao posledica rodno zasnovanog, odnosno nasilja u porodici.

O ovim temama iz raznih uglova govorile su Danica Todorov, stručnjakinja u oblasti rodne ravnopravnosti, Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva Srbije, dr Zorica Mršević iz Instituta društvenih nauka i dr Ksenija Djurić Atanasijeski, stručnjakinja u oblasti rodne ravnopravnosti sa Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. Izlaganja uvodničarki odnosila su se na odgovor sistema na situacije porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, položaj žene u postupcima pred institucijama, femicidu kao posledici rodno zasnovanog nasilja i pozitivnom pristupu rodnoj ravnopravnosti kao društvenom procesu. Zapažanja pokrajinske mreže „Život bez nasilja”, kojom Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman koordinira već trinaestu godinu, iznela je Snežana Knežević, zamenica za ravnopravnost polova u ovoj instituciji.

U diskusiji tokom Kolegijuma učestovale su i Snežana Sedlar, potpredsednica Skupštine APV i članica Odbora za ravnopravnost polova, kao i Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova. Potpredsednica Snežana Sedlar u diskusiji je  naglasila dosadašnju izuzetnu saradnju Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, posebno u okviru mreže „Život bez nasilja”. Pomoćnica pokrajinskog sekretara Svetlana Selaković ukazala je na dosadašnje aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata usmerene ka prevenciji nasilja u porodici, kao i okolnosti pod kojima se trenutno sprovode projekti u sektoru ravnopravnosti polova, od kojih najviše zabrinjava činjenica da se, uprkos nedostatku  stručnih zaposlenih u ovom sektoru i nemogućnosti zapošljavanja novih kadrova, sprovode sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.

Kolegijumu su prisustvovale i mr Svetlana Babić, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže, Stojanka Lekić, predsednica Odbora za sport i omladinu Skupštine APV, Nada Milanović, zamenica predsednice Odbora za ravnopravnost polova Skupštine APV, pokrajinske poslanice Jelena Jovanović iRajka Lučar. Uz Zoranu Antonijević, savetnicu za rodnu ravnopravnost u Misiji OEBS u Srbiji, zamenike i zaposlene u Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, među prisutnima su bili i predsednik Udruženja lokalnih ombudsmana Srbije i zaštitnik građana Opštine Bačka Topola Miladin Nešić, Čarna Petričević, zaštitnica građana Grada Sombora i njena zrenjaninska koleginica Ana Kovački. Gosti Kolegijuma bili su i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija Novi Sad, koji će svoju stručnu praksu obavljati u Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu.

Nakon dve žustre diskusije o načinu funkcionisanja mehanizama zaštite osoba koje su doživele nasilje, potrebi i mogućnosti za efikasnijim - blagovremenim i adekvatnim - kažnjavanjem njegovih počinilaca, kao i detabloidizacijom ove teme u medijima, na Kolegijumu je zaključeno da je potrebno da se sve institucije  nadležne i odgovorne za postupanje u slučajevima nasilja u porodici založe za to da što pre bude donet Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Polazeći od članova 67 i 69 Ustava Republike Srbije, kojima se građanima jemči besplatna pravna pomoć, kao i pomoć u oblasti socijalne zaštite, zaključeno je i da je potrebno da se nadležni Pokrajinski sekretarijat kadrovski osnaži kako bi nesmetano mogao realizovati i aktivnosti u oblasti prevencije nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i edukacije zaposlenih u pokrajinskim organima koji vrše inspekcijski nadzor svih organa nadležnih za postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici. Edukacija o nasilju u porodici potrebna je i svim zaposlenima u centrima za socijalni rad koji rade sa strankama kako bi bili u mogućnosti da uoče osobe koje su ga iskusile i da im na pravilan način pruže podršku. Naposletku, učesnice i učesnici današnjeg Kolegijuma pozvali su sva državna i strukovna tela nadležna za praćenje rada medija da preuzmu svoj deo odgovornosti i aktivnije se angažuju ne samo po pitanju kažnjavanja onih koji na senzacionalistički i društveno nekonstruktivan način izveštavaju o nasilju u porodici, nego i na zagovaranju edukacije javnosti od strane medija o tome kako se ova vrsta nasilja može prepoznati i prevenirati, naročito putem naglašavanja pozitivnih primera osoba koje su izašle iz kruga nasilja u porodici.