Please select your page

Otkloniti nejasnoće i olakšati pristup pravdi

Pokrajinski ombudsman pozdravlja nameru zakonodavca da zakonom uredi pitanje pružanja besplatne pravne pomoći i Pokrajinski ombudsman je, u želji da doprinese što kvalitetnijem zakonu,  Ministarstvu pravde i državne uprave već uputio svoje primedbe na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, izjavila je Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka. Ona je, učestvujući u raspravi, koja je juče održana u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, ukazala da u Nacrtu zakona postoje izvesne nejasnoće i kao primer postavila pitanje – Šta se podrazumeva pod pojmom služba, budući da se ovaj izraz pomoći ponavlja u više propisa.

Podsetila je, zatim, i na rezultate istraživanja Pokrajinskog ombudsmana i prisutne upoznala sa činjenicom da se u 17 jedinica lokalne samouprave pravna pomoć ne pruža ni u kakvom obliku. Pored toga, upozorila je i na činjenicu da se u Nacrtu zakona previše poverenja ima u jedinice lokalne samouprave i centre za socijalni rad, a iznenađuje da pokrajina nije dobila nikakvu ulogu.

Po rečima Eve Vukašinović, zamenice pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, treba proširiti krug korisnika prava na besplatnu pravnu pomoć, npr licima koja su žrtve nasilja u porodici, licima u odnosu na koje je u toku postupak za lišenje poslovne sposobnosti i dr. Po mišljenju zamenice Vukašinović, pružanje pravne pomoći treba obezbediti na jeziku pripadnika nacionalne manjine, kako bi se svima obezbedio jednak pristup pravdi.

Posetioci sajta koji žele da se upoznaju sa primedbama Pokrajinskog ombudsmana mogu to učiniti ako u rubrici najnovije vesti kliknu na naslov: Prilog javnoj raspravi o Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoć: odgovoriti na potrebe najranjivijih grupa.