Please select your page

Studenti stiču zvanje profesora fizike i astronomije iako u pravilniku ova zvanja više ne postoje

pmfNeusaglašenost stručnog naziva u uverenju o stečenom visokom obrazovanju (profesor fizike i astronomije) sa nazivima u važećim propisima dovela je do nemogućnosti zapošljavanja u školama kao nastavnika svih onih koji su završili studije prema planu i programu smera Astronomija (sa astrofizikom) na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Pokrajinski ombudsman je nakon obraćanja studenta koji je završio studije na pomenutom smeru pokrenuo postupak i došao do saznanja da je nastavni plan i program smera Astronomija (sa astrofizikom) donet u skladu sa odredbama člana 19 Zakona o univerzitetu koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju, na osnovu kojeg je donet Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Ovim pravilnikom nije utvrđen naziv profesor fizike i astronomije, niti se primenjuje na stručne nazive utvrđene u skladu sa Zakonom o univerzitetu.

Da bi se problem rešio potrebno je da odgovarajuće veće Departmana za fiziku donese jasne kriterijume za utvrđivanje statusa pomenutih studenata i pozicioniranje studijskog programa u sistemu obrazovanja, na osnovu kojih bi Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta donelo konačnu odluku o statusu svih koji su završili studijski program Astronomija (sa astrofizikom).

Pokrajinski ombudsman je zatražio od Prirodno-matematičkog fakulteta da u što kraćem roku utvrdi pomenute kriterijume koji bi obezbedili osnov za primenu Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, imajući u vidu da su pomenuti studenti u nepovoljnijem položaju na tržištu rada.

Pokrajinski ombudsman radi informisanja građana/građanki koji su suočeni sa problemima u zapošljavanju zbog neusaglašenosti stručnog naziva ukazuje na činjenicu da nije moguće izjednačiti status studenata koji su studirali tri sa onima koji su studirali četiri godine i da je potrebno da nastave obrazovanje u skladu sa instrukcijama fakulteta kako bi dostigli stepen obrazovanja koji im je potreban da bi se zaposlili kao nastavnici u školama.