Please select your page

Студенти стичу звање професора физике и астрономије иако у правилнику ова звања више не постоје

пмфНеусаглашеност стручног назива у уверењу о стеченом високом образовању (професор физике и астрономије) са називима у важећим прописима довела је до немогућности запошлјавања у школама као наставника свих оних који су завршили студије према плану и програму смера Астрономија (са астрофизиком) на Департману за физику Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Покрајински омбудсман је након обраћања студента који је завршио студије на поменутом смеру покренуо поступак и дошао до сазнања да је наставни план и програм смера Астрономија (са астрофизиком) донет у складу са одредбама члана 19 Закона о универзитету који је престао да важи ступањем на снагу Закона о високом образовању, на основу којег је донет Правилник о листи стручних, академских и научних назива. Овим правилником није утврђен назив професор физике и астрономије, нити се примењује на стручне називе утврђене у складу са Законом о универзитету.

Да би се проблем решио потребно је да одговарајуће веће Департмана за физику донесе јасне критеријуме за утврђивање статуса поменутих студената и позиционирање студијског програма у систему образовања, на основу којих би Наставно-научно веће Природно-математичког факултета донело коначну одлуку о статусу свих који су завршили студијски програм Астрономија (са астрофизиком).

Покрајински омбудсман је затражио од Природно-математичког факултета да у што краћем року утврди поменуте критеријуме који би обезбедили основ за примену Правилника о листи стручних, академских и научних назива, имајући у виду да су поменути студенти у неповолјнијем положају на тржишту рада.

Покрајински омбудсман ради информисања грађана/грађанки који су суочени са проблемима у запошлјавању због неусаглашености стручног назива указује на чињеницу да није могуће изједначити статус студената који су студирали три са онима који су студирали четири године и да је потребно да наставе образовање у складу са инструкцијама факултета како би достигли степен образовања који им је потребан да би се запослили као наставници у школама.