Please select your page

Neodgovorni postupci u okviru realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja u Opštini Pećinci

defaultPokrajinski ombudsman je došao do saznanja da je Opština Pećinci, kao poslodavac, u okviru sprovođenja programa i mera aktivne politike zapošljavanja, po programu stručnog osposobljavanja za 2012. godinu angažovala više lica nego što je obezbedila novčanih sredstava za tu namenu zbog čega program nije mogao da bude ostvaren bez odobravanja dodatnih sredstava iz opštinskog budžeta. Pošto dodatna sredstva nisu odobrena, raskinuti su ugovori o radu sa određenim brojem zaposlenih koji su po tom osnovu bili angažovani na određeno vreme.

Pokrajinski ombudsman obavestio je dopisom predsednika Opštine Pećinci i direktora Agencija za razvoj Opštine o svom stavu da je neodgovorno zasnivanje radnog odnosa u okviru realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja sa više lica nego što je to programom predviđeno, a za koji nisu bila obezbeđena novčana sredstva. Pomenuti postupak Opštine od početka je ugrozio realizaciju programa i obesmislio njegovu svrhu. Učesnici programa sa kojima je raskinut ugovor o radu pre isteka roka na koji su zaključen dovedeni su u zabludu u pogledu činjenice da će završiti stručno osposobljavanje, steći radno iskustvo u struci i da će imati redovne prihode jer je u vreme zasnivanja radnog odnosa poslodavcu bilo poznato da objektivno ne postoje uslovi da sva angažovana lica završe stručno osposobljavanje.

Pokrajinski ombudsman na ovaj način želi da ukaže javnosti na neodgovorne postupke subjekata koji treba da budu glavni akteri sprovođenja politike aktivnog zapošljavanja kako se slično ponašanje ne bi ponavljalo i kako bi se odgovornije pristupalo sprovođenju programa i mera aktivnog zapošljavanja. Efikasno i uspešno sprovođenje ovih mera, koje se finansiraju sredstvima svih građana od posebnog je značaja za našu zemlju imajući u vidu visoku stopu nezaposlenosti.