Please select your page

Неодговорни поступци у оквиру реализације програма и мера активне политике запошлјавања у Општини Пећинци

дефаултПокрајински омбудсман је дошао до сазнања да је Општина Пећинци, као послодавац, у оквиру спровођења програма и мера активне политике запошлјавања, по програму стручног оспособлјавања за 2012. годину ангажовала више лица него што је обезбедила новчаних средстава за ту намену због чега програм није могао да буде остварен без одобравања додатних средстава из општинског буџета. Пошто додатна средства нису одобрена, раскинути су уговори о раду са одређеним бројем запослених који су по том основу били ангажовани на одређено време.

Покрајински омбудсман обавестио је дописом председника Општине Пећинци и директора Агенција за развој Општине о свом ставу да је неодговорно заснивање радног односа у оквиру реализације програма и мера активне политике запошлјавања са више лица него што је то програмом предвиђено, а за који нису била обезбеђена новчана средства. Поменути поступак Општине од почетка је угрозио реализацију програма и обесмислио његову сврху. Учесници програма са којима је раскинут уговор о раду пре истека рока на који су заклјучен доведени су у заблуду у погледу чињенице да ће завршити стручно оспособлјавање, стећи радно искуство у струци и да ће имати редовне приходе јер је у време заснивања радног односа послодавцу било познато да објективно не постоје услови да сва ангажована лица заврше стручно оспособлјавање.

Покрајински омбудсман на овај начин жели да укаже јавности на неодговорне поступке субјеката који треба да буду главни актери спровођења политике активног запошлјавања како се слично понашање не би понавлјало и како би се одговорније приступало спровођењу програма и мера активног запошлјавања. Ефикасно и успешно спровођење ових мера, које се финансирају средствима свих грађана од посебног је значаја за нашу землју имајући у виду високу стопу незапослености.