Please select your page

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике премошћава проблем породиља - предузетница у здравству

дефаултМинистарство рада, запошљавања и социјалне политике обавестило је Покрајинског омбудсмана да је упознато са проблемом породилја-предузетница које обавлјају приватну здравствену праксу, а имају друге запослене, и немогућношћу да именују пословођу док користе породилјско, односно одсуство са рада ради неге детета.

Прописима које примењује ово министарство утврђено је да, у цилју остваривања права на породилјско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета и следствено томе права на накнаду зараде, породилја-предузетница која има и друге запослене мора привремено да одјави радњу, односно пренесе овлашћење на пословођу. Како прописима Министарства здравлја, односно одредбама Закона о здравственој заштити преношење овлашћења на пословођу за ове предузетнице није могуће, Министарство рада, запошлјавања и социјалне политике заузело је став да то не треба да представлја сметњу за остваривање права на одсуство и накнаду зараде за време тог одсуства.

Проблем се, према мишлјењу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, може превазићи тако што предузетница, уз осталу документацију треба да приложи и изјаву оверену код надлежног органа (општинска управа, суд) да у време трајања одсуства неће обавлјати исту или другу делатност. На тај начин предузетница-породилја није принуђена да привремено одјави рад ординације чији је оснивач и има запослене, а може несметано да оствари право на одсуство са рада и накнаду зараде за време тог одсуства.

Покрајински омбудсман оцењује да овакав приступ Министарства рада, запошљавања и социјалне политике доприноси практичном решавању проблема и омогућује равноправност свих породилја-предузетница, али остаје при ставу да је потребна комуникација између релевантних институција како прописи не би били тумачени на штету младих жена предузетница, јер Закон о здравственој заштити не забрањује именовање пословође, односно предвиђа да оснивач приватне праксе самостално обавлја делатност као предузетник чији правни положај деталјно регулише Закон о привредним друштвима. Истим законом је предвиђено да предузетник може писаним овлашћењем поверити пословођење пословно способном физичком лицу. Пословођа има својство законског заступника, што значи да он није законски заступник предузетника као физичког лица, односно његова овлашћења су у домену специјалне пословне способности предузетника.