Please select your page

Министарство здравлја закон тумачи на штету предузетница у здравству

Покрајински омбудсман обавестио је председника Владе, Министарство здравлја и Министарство рада, запошлјавања и социјалне политике о спорном питању примене Закона о финансијској подршци породици са децом, а поводом представке оснивачице стоматолошке ординације којој није омогућено да именује пословођу док буде користила породилјско, односно одсуство са рада ради неге детета. Пословођа би имао својство законског заступника што би омогућило да ординација настави са радом и док је предузетница на одсуству.

Министарство здравлја, међутим, сматра да одредбе Закона о здравственој заштити које се односе на врсте, услове за оснивање и престанак рада приватне праксе не омогућују да се оснивачка права и одговорност за рад приватне праксе овлашћењем преносе на друга лица, односно да се имененује пословођа у случају одсуствовања са рада оснивача приватне праксе због боловања, породилјског одсуства и у другим ситуацијама.

Оваквим тумачењем законских одредби доводе се у неповолјан положај предузетнице које оснују приватну праксу у области здравствене заштите и које су трудне. На тај начин чини се дискриминација према женама по основу пола и породичног статуса због тога што се, посебно у односу на мушкарце, онемогућује да њихове ординације наставе обавлјање делатности током боловања, породилјског и одсуства са рада ради неге детета чиме се отежава и њихов предузетнички положај. Закон о здравственој заштити не забрањује именовање пословође у наведеним случајевима, односно предвиђа да оснивач приватне праксе самостално обавлја делатност као предузетник чији правни положај деталјно регулише Закон о привредним друштвима. Истим законом је предвиђено да предузетник може писаним овлашћењем поверити пословођење пословно способном физичком лицу. Пословођа има својство законског заступника, што значи да он није законски заступник предузетника као физичког лица, односно његова овлашћења су у домену специјалне пословне способности предузетника.

Покрајински омбудсман указује и на одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом којима је регулисано да накнаду зараде за време породилјског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују и лица која самостално обавлјају делатност. Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, односно изменама и допунама из 2011. године предвиђено је утврђивање и плаћање доприноса за предузетника за време породилјског одсуства који делатност наставлја да обавлја преко овлашћеног пословође.

Покрајински омбудсман је о пракси Министарства здравлја која онемогућава групу предузетница да њихове ординације наставе са радом и током породилјског одсуства, чиме се крше се њихова права, а дугорочно, урушава приватна пракса које оснују жене, обавестио Министарство рада, запошлјавања и социјалне политике, као и Председника Владе Републике Србије како би се осигурала комуникација међу релевантним институцијама и променила пракса и тумачење прописа које је на штету младих жена предузетница.