Please select your page

Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом: Позитивно законодавство не значи нужно и промену у свакодневном животу особа са инвалидитетом

Мд Оси 2014Поштовање права особа са инвалидитетом је од суштинског значаја за побољшање њиховог положаја у друштву. Особе са инвалидитетом су посебно осетљива група и суочава се са многобројним проблемима у свакодневном животу, које се огледају у физичким и социјалним препрекама, као што су предрасуде у ставовима према инвалидности. Предрасуде и стереотипи према особама са инвалидитетом доводе до дискриминације, којом су нарочито погођене жене са инвалидитетом, двоструко маргинализоване због свог родног идентитета.

Главни проблеми особа са инвалидитетом јесу неодговарајући услови живота, висока стопа незапослености, сиромаштво, социјална невидљивост и изолација, неприступачност, како органа државне управе, тако и културних, здравствених и институција социјалне заштите, јавног превоза, информација и информационих технологијама.

У појединачним притужбама особа са инвалидитетом Покрајинском омбудсману уочава се да су најчешћи проблеми са којима се суочавају особе са инвалидитетом предрасуде и дискриминација приликом запошљавања, затим тешкоће у остваривању права на социјалну помоћ и друга социјална давања, неинформисаност самих особа о својим правима и начинима њиховог остваривања.

Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом, Покрајински омбудсман истиче да позитивно законодавство не значи нужно и промену у свакодневном животу особа са инвалидитетом, него да је важнија њихова доследна примена. Потребно је да институције, у оквиру својих надлежности, чине све како би се поштовали достојанство и права особа са инвалидитетом и оне укључивале у све области друштвеног живота. Због тога је Покрајински омбудсман јединицама локалне самоуправе у Аутономној покрајини Војводини препоручио да сачине локални стратешки документ о унапређењу положаја и права особа са инвалидитетом, усвоје програм и обезбеде новац у буџету за спровођење мера за унапређење положаја особа са инвалидитетом, успоставе  стручно тело, службу или други вид организоване стручне подршке особама са инвалидитетом, а ради омогућавања њиховог самосталног живота и пуног учешћа у свим сферама живота, предузму мере за обезбеђивање једнаког приступа физичком окружењу, превозу, информацијама, комуникацијама и услугама како у градским, тако и у сеоским срединама.

ресурсницентар-лого2