Please select your page

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture u poseti Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine

Klinika za psihijatriju Kliničkog centra VojvodineU okviru obavljanja poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, tim koji su činili predstavnici Zaštitnika građana, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i lekar specijalista psihijatrije, predstavnik udruženja Međunarodna mreža pomoći (International Aid Network – IAN), posetio je Kliniku za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine. S obzirom na specifične okolnosti u kojima funkcioniše Odeljenje za dečju i adolescentsku psihijatriju, oličene u heterogenosti dece koja su zajedno na lečenju, što podrazumeva pripadnike oba pola, decu i adolescente značajno različite starosne dobi (od tri do 24 godine) i utvrđenih mentalnih smetnji drugačijih karakteristika, neadekvatnost prostornih i materijalnih uslova na odeljenju u neposrednoj je vezi sa stepenom ostvarivanja i zaštite prava ove dece na dostojanstvo ličnosti, prava na privatnost, a najpre sa efikasnošću zdravstvene zaštite koja im se pruža. U okviru ovlašćenja da kontinuirano nadgleda i prati primenu međunarodnih ugovora, standarda i propisa iz oblasti ljudskih prava i na osnovu prikupljenih informacija predlaže mere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti ovom pitanju. Po obavljenoj poseti Nacionalni mehanizam za prevenciju torture sačiniće i dostaviti posećenoj zdravstvenoj ustanovi izveštaj sa preporukama za otklanjanje eventualno utvrđenih propusta u radu.

U skladu sa ratifikovanim Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, Republika Srbija uspostavila je nacionalni mehanizam za prevenciju, kao telo koje vrši posete mestima gde se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, u nameri da se ojača, ukoliko je potrebno, zaštita ovih lica od torture i drugih surovih neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka. U smislu ovog protokola lišavanje slobode znači bilo koji oblik pritvora ili zatvaranja ili stavljanje lica u javno ili privatno mesto čuvanja, koje to lice prema odluci sudskog, upravnog ili drugog tela ne može da napusti svojevoljno. Poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obavlja Zaštitnik građana u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom i udruženjima čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda, u skladu sa zakonom.

Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.


Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.