Please select your page

Национални механизам за превенцију тортуре у посети Клиници за психијатрију Клиничког центра Војводине

Клиника за психијатрију Клиничког центра ВојводинеУ оквиру обављања послова Националног механизма за превенцију тортуре, тим који су чинили представници Заштитника грађана, Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као и лекар специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (International Aid Network – IAN), посетио је Клинику за психијатрију Клиничког центра Војводине. С обзиром на специфичне околности у којима функционише Одељење за дечју и адолесцентску психијатрију, оличене у хетерогености деце која су заједно на лечењу, што подразумева припаднике оба пола, децу и адолесценте значајно различите старосне доби (од три до 24 године) и утврђених менталних сметњи другачијих карактеристика, неадекватност просторних и материјалних услова на одељењу у непосредној је вези са степеном остваривања и заштите права ове деце на достојанство личности, права на приватност, а најпре са ефикасношћу здравствене заштите која им се пружа. У оквиру овлашћења да континуирано надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права и на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање стања у области заштите и унапређења људских права, Покрајински омбудсман ће у наредном периоду посебну пажњу посветити овом питању. По обављеној посети Национални механизам за превенцију тортуре сачиниће и доставити посећеној здравственој установи извештај са препорукама за отклањање евентуално утврђених пропуста у раду.

У складу са ратификованим Опционим протоколом уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Република Србија успоставила је национални механизам за превенцију, као тело које врши посете местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у намери да се ојача, уколико је потребно, заштита ових лица од тортуре и других сурових нељудских или понижавајућих казни и поступака. У смислу овог протокола лишавање слободе значи било који облик притвора или затварања или стављање лица у јавно или приватно место чувања, које то лице према одлуци судског, управног или другог тела не може да напусти својевољно. Послове Националног механизма за превенцију тортуре обавља Заштитник грађана у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом и удружењима чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, у складу са законом.

Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.


Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.