Please select your page

Azilanti u fokusu NPM-a

sajt riv vestInstitucija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana je u okviru poseta Nacionalnog preventivnog mehanizma  (NPM-a) tokom septembra započela sa posetama policijskim upravama, Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, okružnim zatvorima na teritoriji AP Vojvodine, kao Regionalnom centru granične policije u Subotici.  

Cilj ovih poseta je da se proceni stanje ljudskih prava tražilaca azila i ilegalnih migranata u Republici Srbiji. Na sastancima sa predstavnicima nadležnih organa, ali i sa štićenicima ustanova, razmatra se njihovo postupanje prema ovim osobama tokom postupka obrade njihovih zahteva, odnosno boravka na teritoriji Republike Srbije.

Nakon obavljenih poseta i razgovora institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana sastaviće izveštaje u kojima će biti objavljena zapažanja tokom ovih poseta, poput onog da ilegalni migranti neretko bivaju zadržani u neadekvatnim uslovima.  

Preporuke nadležnima u vezi sa unapređenjem položaja i mogućnostima ostvarivanja i zaštite prava tražilaca azila i ilegalnih migranata biće im upućene, između ostalog, i u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, a čije žrtve se vrlo često regrutuju i iz ove populacije.

Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.