Please select your page

Азиланти у фокусу НПМ-а

Пин Ит

sajt riv vestИнституција Пoкрajинског зaштитника грaђaнa – oмбудсмaна је у oквиру пoсeтa Нaциoнaлнoг прeвeнтивнoг мeхaнизмa  (НПМ-а) током сeптeмбра започела са пoсeтама пoлициjским упрaвaмa, Кaзнeнo-пoпрaвнoм зaвoду у Сремској Митровици, окружним зaтвoрима на територији АП Војводине, кao Рeгиoнaлнoм цeнтру грaничнe пoлициje у Суботици.  

Циљ ових посета је да се процени стање људских права тражилаца азила и илегалних миграната у Републици Србији. На састанцима са представницима надлежних органа, али и са штићеницима установа, разматра се њихово поступање према овим особама током поступка обраде њихових захтева, односно боравка на територији Републике Србије.

Након обављених посета и разговора институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана саставиће извештаје у којима ће бити објављена запажања током ових посета, попут оног да илегални мигранти неретко бивају задржани у неадекватним условима.  

Препоруке надлежнима у вези са унапређењем положаја и могућностима остваривања и заштите права тражилаца азила и илегалних миграната биће им упућене, између осталог, и у циљу превенције и сузбијања трговине људима, а чије жртве се врло често регрутују и из ове популације.

Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.