Please select your page

Održan trening o ulozi i značaju Nacionalnog preventivnog mehanizma

IMG 1715

Danas je u organizaciji institucije Pokrajinskog ombudsmana u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine održan trening pod nazivom „Uloga i značaj Nacionalnog preventivnog mehanizma“. Treninzi se održavaju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i namenjeni su zaposlenima u zatvorskim i socijalnim ustanovama, domovima za decu sa poremećajima u ponašanju i psihijatrijskim bolnicama.

Cilj treninga je da se zaposleni u ustanovama koji rade sa osobama koje su lišene slobode, dobrovoljno ili prinudno, edukuju o ulozi i načinu rada Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture, kao i da dobiju relevantna saznanja o međunarodnim standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji, a tiču se lica koja su lišena slobode, ali i da se upoznaju sa dobrom praksom i načinim rada.

Nacionalni preventivni mehanizam je novi mehanizam u Republici Srbiji ustanovljen 2011. godine dopunom Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, iako je sam Zakon kojim se otvara mogućnost za uspostavljanje ovog mehanizma usvojen još 2006. godine. Kao relativno nova vrsta nadzornog tela, NPM postoji u približno 70 zemalja u svetu u kojima su ubrzo nakon što je on počeo da funkcioniše primećeni i pozitivni pomaci u oblasti unapređenja uslova života i mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava osoba koje borave u institucijama, odnosno ustanovama zatvorenog tipa. NPM u Republici Srbiji do sada je obavio preko 60 poseta zatvorima, policijskim stanicama, psihijatrijskim bolnicama i domovima za stare u okviru državnog sistema socijalne zaštite.

Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.


Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.