Please select your page

NPM: Obilasci privatnih domova za smeštaj starijih lica

saopstenje rivKao institucija koja učestvuje u radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a), Pokrajinski ombudsman je tokom proteklih mesec dana obišao osam ustanova socijalne zaštite u privatnom vlasništvu na teritoriji AP Vojvodine koje se bave smeštajem i pružanjem usluga starijim osobama. U AP Vojvodini postoji 21 registrovan privatni dom za zbrinjavanje starijih osoba, a Zakonom o socijalnoj zaštiti predviđeno je da u Republici Srbiji domove za smeštaj starijih mogu osnovati i fizička i pravna lica. Obilasci ustanova socijalne zaštite tzv. zatvorenog tipa deo su redovnih aktivnosti NPM-a, ovlašćenog da, između ostalog, nadzire rad i privatnih ustanova socijalne zaštite, kao što su domovi za odrasle i starije. Cilj ovih poseta je sticanje uvida u mogućnosti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava osoba koje borave u njima, a samim tim i kvaliteta rada i usluga ovih ustanova.

Osobe starije od 60 godina danas predstavljaju gotovo petinu svetskog stanovništva. Uprkos porastu društvenog standarda i napretku medicine na globalnom nivou, starije osobe predstavljaju i specifičnu ranjivu društvenu grupu i kao takve predstavljaju moguće žrtve nehumanog i nečovečnog postupanja, pa i nasilja. Trend starenja stanovništva u Republici Srbiji i AP Vojvodini, kao njenom delu u kom živi najviše starijih osoba, neminovno zahteva veću angažovanost države kako bi se ovoj populaciji omogućilo uživanje njihovih prava na dostojanstven način.

Zlostavljanje starijih osoba određuje se kao sprovođenje pojedinačne ili ponovljene aktivnosti, odnosno uzdržavanje od njenog sprovođenja ili njeno uskraćivanje kada je ona starijoj osobi potrebna, a što kod te osobe izaziva telesnu ili duševnu bol ili uznemirenje. U tom kontekstu važno je istaći da se međuljudski odnos između pružalaca usluge i starijih osoba kao korisnika zasniva na međusobnom poverenju. Zloupotreba tog poverenja na štetu starijih osoba učinjena namerno ili kao posledica zanemarivanja – koja se u drastičnim slučajevima manifestuje kao fizičko, psihičko, seksualno ili finansijsko nasilje - predstavlja posebno nečovečan vid kršenja njihovih prava.

Tokom poseta pomenutim ustanovama obilaze se sve njihove prostorije, dvorište i pripadajući objekti, a razgovori o uslovima života i rada u njima obavljaju se sa rukovodstvom, osobljem, korisnicima i korisnicama usluga. Teme o kojima se razgovara su pitanje postavljanja privremenog staratelja prilikom smeštaja, cena smeštaja i položaj privatnih u odnosu na državne ustanove istog tipa u kontekstu mogućnosti dobijanja sredstava za smeštaj iz državnog budžeta. Pitanje starateljstva naročito je značajno zbog toga što starije osobe usled bolesti često nisu u mogućnosti da izraze svoju volju, te stoga o načinu podmirenja njihovih potreba, odnosno o njihovim pravima i načinu njihovog ostvarivanja odlučuje neko drugi. To je ujedno i jedan od ključnih razloga zbog kojih je nad ovim ustanovama potrebno sprovoditi redovni nadzor. Pokrajinski ombudsman je tokom poseta posebno ukazao na to da je nepravilno potpisivanje ugovora o smeštaju lica sa članovima porodice korisnika, koji nisu postavljeni za staratelja. Licima lišenim poslovne sposobnosti postavlja se staratelj, a u slučaju dementnih korisnika, koji ne mogu da sagledaju značaj dobrovoljnog smeštaja u dom za starija lica, ali nisu lišeni poslovne sposobnosti, potrebno je određivanje privremenog staratelja od strane nadležnog centra za socijalni rad radi donošenja odluke o smeštaju. Dom može da se obrati nadležnom centru za socijalni rad sa zahtevom za određivanje privremenog staratelja u takvim slučajevima.

Mogućnosti podmirenja potreba i ostvarivanja prava korisnika i korisnica koja su u neposrednoj vezi sa njihovim zdravstvenim stanjem, poput naknadne demencije, potrebe za ustanovljavanjem posebnih domova za starije osobe sa kognitivnim smetnjama i mogućnosti angažovanja specijalizovanog osoblja, predstavljaju posebno važnu temu budući da kvalitet međuljudskih odnosa u životu starijih osoba, naročito sa ljudima kojima su svakodnevno okruženi i od kojih su neposredno zavisni, predstavlja značajan pokazatelj mogućnosti zadovoljenja njihovih potreba i ostvarivanja prava. Većina privatnih ustanova za smeštaj starijih osoba koje je institucija Pokrajinskog ombudsmana obišla poštuje propisane standarde kvaliteta usluga. Nepravilnosti u pojedinim ustanovama odnose se na to da one nemaju uposlenog socijalnog radnika uprkos tome što je to njihova obaveza. Iako su privatne ustanove koje pružaju usluge starijim osobama po svojoj prirodi ustanove socijalne zaštite, prema pretežnoj delatnosti podsećaju na zdravstvene ustanove budući da se uglavnom bave palijativnim zbrinjavanjem.

Uprkos tome što članovi i članice NPM-a imaju ovlašćenje da vrše nenajavljeni nadzor kako nad državnim, tako i nad privatnim socijalnim ustanovama, zameniku pokrajinskog ombudsmana Stevanu Arambašiću i njegovim saradnicama nije dozvoljen pristup u privatni dom za stare u Bačkom Petrovom Selu. Zaposleni u pomenutom domu su prvo odbili da prime članove i članice NPM-a, a potom su im rekli da dođu za sat vremena, što svakako, između ostalog, ukazuje i na to da rukovodstvo i zaposleni u ovakvim ustanovama nisu u dovoljnoj meri upoznati sa svojim zakonskim obavezama, odnosno postojećim nadzornim mehanizmima i njihovim ovlašćenjima. Pokrajinski ombudsman je o tome obavestio nadležni centar za socijalni rad i inspekcijske službe.

NPM je novi mehanizam u Republici Srbiji ustanovljen 2011. godine dopunom Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, iako je sam Zakon kojim se otvara mogućnost za uspostavljanje ovog mehanizma usvojen još 2006. godine. Kao relativno nova vrsta nadzornog tela, NPM postoji u približno 70 zemalja u svetu u kojima su ubrzo nakon što je on počeo da funkcioniše primećeni i pozitivni pomaci u oblasti unapređenja uslova života i mogućnosti ostvarivanja  ljudskih prava osoba koje borave u institucijama, odnosno ustanovama zatvorenog tipa. NPM u Republici Srbiji do sada je obavio preko 60 poseta zatvorima, policijskim stanicama, psihijatrijskim bolnicama i domovima za stare u okviru državnog sistema socijalne zaštite. Cilj ovih poseta bio je i da se pomenute institucije i ustanove upoznaju sa NPM-om i one su bile najavljivanje, a od proleća ove godine posete će se obavljati nenajavljeno.

Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.