Please select your page

Predstavljanje Nacionalnog mehanizam za prevenciju torture; foto: © Zaštitnik građana RSZamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić juče je u Beogradu učestovao u radu okruglog stola upriličenog od strane Zaštitnika građana Republike Srbije i Misije OEBS u Srbiji povodom predstavljanja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Iznoseći iskustva insititucije Pokrajinskog ombudsmana u radu sa štićenicima ustanova zatvorenog tipa, kao osobama koje su naročito izložene riziku od torture, zamenik Arambašić naveo je da se prilikom razmatranja postojanja ove pojave uglavnom imaju u vidu zavodi za izvršenje krivičnih sankcija.

Opširnije: Predstavljen Nacionalni mehanizam za prevenciju torture - Poštovati ljudska prava i iza zatvorenih...


Zaštitnik građana Saša Janković i pokrajinska ombudsmanka AP Vojvodine Aniko Hajnrih Muškinja, potpisuju Memorandum o saradnji. Foto: ombudsman.rsU skladu sa Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, zaštitnik građana Saša Janković i pokrajinska ombudsmanka AP Vojvodine Aniko Hajnrih Muškinja, potpisali su danas Memorandum o saradnji. Dokumentom se bliže uređuje saradnja Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizama za prevenciju torture i Pokrajinskog Ombudsmana.

Saradnja Zaštitnika građana sa Pokrajinskim ombudsmanom u poslovima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ostvarivaće se tako što će Pokrajinski ombudsman učestvovati u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojma su smeštena lica lišena slobode. Predviđeno je, takođe, da pokrajinski ombudsman učestvuje i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Pokrajinski ombudsman će biti uključen i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Opširnije: Potpisan Memorandum o saradnji Zaštitnika građana i Pokrajinskog Ombudsmana AP Vojvodine


Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.