Please select your page

Klinika za psihijatriju Kliničkog centra VojvodineU okviru obavljanja poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, tim koji su činili predstavnici Zaštitnika građana, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i lekar specijalista psihijatrije, predstavnik udruženja Međunarodna mreža pomoći (International Aid Network – IAN), posetio je Kliniku za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine. S obzirom na specifične okolnosti u kojima funkcioniše Odeljenje za dečju i adolescentsku psihijatriju, oličene u heterogenosti dece koja su zajedno na lečenju, što podrazumeva pripadnike oba pola, decu i adolescente značajno različite starosne dobi (od tri do 24 godine) i utvrđenih mentalnih smetnji drugačijih karakteristika, neadekvatnost prostornih i materijalnih uslova na odeljenju u neposrednoj je vezi sa stepenom ostvarivanja i zaštite prava ove dece na dostojanstvo ličnosti, prava na privatnost, a najpre sa efikasnošću zdravstvene zaštite koja im se pruža. U okviru ovlašćenja da kontinuirano nadgleda i prati primenu međunarodnih ugovora, standarda i propisa iz oblasti ljudskih prava i na osnovu prikupljenih informacija predlaže mere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti ovom pitanju. Po obavljenoj poseti Nacionalni mehanizam za prevenciju torture sačiniće i dostaviti posećenoj zdravstvenoj ustanovi izveštaj sa preporukama za otklanjanje eventualno utvrđenih propusta u radu.

U skladu sa ratifikovanim Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, Republika Srbija uspostavila je nacionalni mehanizam za prevenciju, kao telo koje vrši posete mestima gde se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, u nameri da se ojača, ukoliko je potrebno, zaštita ovih lica od torture i drugih surovih neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka. U smislu ovog protokola lišavanje slobode znači bilo koji oblik pritvora ili zatvaranja ili stavljanje lica u javno ili privatno mesto čuvanja, koje to lice prema odluci sudskog, upravnog ili drugog tela ne može da napusti svojevoljno. Poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obavlja Zaštitnik građana u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom i udruženjima čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda, u skladu sa zakonom.


gerontoloski-centar-srem-ruma-2Aktivnosti Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM-a) juče su nastavljene posetom Gerontološkom centru „Srem” u Rumi.

Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i Međunarodna mreža pomoći, organizacija civilnog društva iz Beograda, posetile su ovaj dom sa ciljem da steknu uvid u stanje u kom se nalaze objekti u kojima su smešteni korisnici i korisnice usluga socijalne zaštite. Korisnice usluga Centra su se, između ostalog, izjasnili i o uslovima života u ovim objektima, dostupnosti i kvalitetu zdravstvene nege i zaštite u domu, kao i u načinu sprovođenja radno-okupacione terapije.

Posebna pažnja tokom posete posvećena je pravnoj proceduri smeštaja korisnika i korisnica u Centar, budući da u njemu borave osobe iz cele Srbije. Sa rukovodstvom i osobljem razgovarano je i o tome da li u Centru ima dovoljno zaposlenih, njihovoj stručnosti i uslovima u kojima rade.

Opširnije: NPM u Gerontološkom centru u Rumi


sajt riv vestInstitucija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana je u okviru poseta Nacionalnog preventivnog mehanizma  (NPM-a) tokom septembra započela sa posetama policijskim upravama, Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, okružnim zatvorima na teritoriji AP Vojvodine, kao Regionalnom centru granične policije u Subotici.  

Cilj ovih poseta je da se proceni stanje ljudskih prava tražilaca azila i ilegalnih migranata u Republici Srbiji. Na sastancima sa predstavnicima nadležnih organa, ali i sa štićenicima ustanova, razmatra se njihovo postupanje prema ovim osobama tokom postupka obrade njihovih zahteva, odnosno boravka na teritoriji Republike Srbije.

Opširnije: Azilanti u fokusu NPM-a


IMG 7854Danas je u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine održan okrugli sto pod nazivom „Postupanje policije sa licima lišenim slobode i prevencija torture“ u okviru realizacije Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) i stalnog kooperativnog dijaloga NPM-a i Ministarstva unutrašnjih poslova. Okrugli sto organizovale su institucije Pokrajinskog ombudsmana i Zaštitnika građana uz podršku Misije OEBS u Srbiji, a pored predstavnika institucija i organizacija u okviru NPM-a, učestvovali su predstavnici policijskih uprava sa teritorije AP Vojvodine i nevladinih organizacija.

Okrugli sto je otvorio zamenik pokrajinskog ombudsmana, Stevan Arambašić, koji je istakao da je zadatak NPM-a da ukaže pažnju javnosti na preporuke proistekle u okviru Mehanizma i da uspostavi konstruktivan dijalog sa relevantnim institucijama radi usvajanja preporuka, odnosno utvrđivanja i prevazilaženja problema u njihovom usvajanju.

Opširnije: Održan okrugli sto o postupanju policije sa licima lišenim slobode i prevenciji torture


IMG 1715

Danas je u organizaciji institucije Pokrajinskog ombudsmana u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine održan trening pod nazivom „Uloga i značaj Nacionalnog preventivnog mehanizma“. Treninzi se održavaju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i namenjeni su zaposlenima u zatvorskim i socijalnim ustanovama, domovima za decu sa poremećajima u ponašanju i psihijatrijskim bolnicama.

Cilj treninga je da se zaposleni u ustanovama koji rade sa osobama koje su lišene slobode, dobrovoljno ili prinudno, edukuju o ulozi i načinu rada Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture, kao i da dobiju relevantna saznanja o međunarodnim standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji, a tiču se lica koja su lišena slobode, ali i da se upoznaju sa dobrom praksom i načinim rada.

Opširnije: Održan trening o ulozi i značaju Nacionalnog preventivnog mehanizma


Uloga PZG - ombudsmana

Pokrajinski ombudsman učestvuje u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Uključen je i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.


Šta je NPM?

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture su tela koja vrše kontinuirani monitoring  mestima gde se nalaze lica lišena slobode, pre svega policijskim stanicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, a u cilju prevencije torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.