Please select your page

Vesti

international-mother-language-dayUpotreba i negovanje maternjeg jezika jedno je od ključnih prava iz korpusa kulturnih prava koje određuju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Danas se širom sveta govori oko 6.000 jezika. Statistika govori da se u proseku svake dve nedelje ugasi po jedan jezik, a procenjuje se da će do kraja 21. veka više od polovine ovih jezika odumreti.

Nacionalne zajednice u Srbiji uživaju kulturnu autonomiju koja podrazumeva i ostvarivanje niza prava u vezi sa upotrebom maternjeg jezika: pravo na službenu upotrebu jezika i pisma, pravo na obrazovanje i informisanje na maternjem jeziku, kao i čitav niz drugih prava u oblasti kulture značajnih za očuvanje i negovanje njihove tradicije i identiteta.

Budući da je Vojvodina jedan od etnički najšarolikijih regiona u našoj zemlji i Evropi, naročita pažnja poklanja se ostvarivanju ovih prava. U radu pokrajinskih organa u službenoj upotrebi je šest jezika, dok Javni radiodifuzni servis Radio-televizija Vojvodine emituje program na devet jezika. Jezici koji se govore na teritoriji Vojvodine neguju se u nastavi od najranijih uzrasta, kao i putem aktivnosti brojnih kulturnih udruženja, dok je u čak 39 od ukupno 45 jedinica lokalne samouprave u Pokrajini uz srpski jezik i ćiriličko pismo u službenoj upotrebi jedan ili više jezika nacionanalnih zajednica koje žive u Vojvodini.

Opširnije: Saopštenje: Povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika


08.02.13 UN Women 001Tokom realizacije projekta uspostavljeno je svojevrsno partnerstvo institucije Pokrajinskog ombudsmana, lokalnih organa uprave i ženskih grupa i organizacija na selu koje garantuje da će građani i građanke lakše ostvarivati prava koja proizilaze iz njihove pripadnosti određenom polu, ili bračnog i porodičnog statusa. Povećana je vidljivost Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti i broj žalbi, a lokalni organi uprave bolje razumeju svoje i nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana, dok seoske ženske organizacije sa kojima je uspostavljena saradnja bolje razumeju svoju ulogu u zaštiti prava žena zbog čega će moći da ih upućuju u mogućnosti zaštite, zaključeno je u petak, 8.02.2012. na završnoj konferenciji projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama”, na kojoj su u Skupštini AP Vojvodine učestvovali predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava, odnosno lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, opštinski zaštitnici građana, javnih preduzeća, kao i predstavnice aktiva žena i ženskih organizacija iz dvadesetak vojvođanskih mesta u kojima su tokom protekle godine sprovedene aktivnosti u ovom projekta.

Opširnije: Završna konferencija projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama”


Vlada je donela niz dobrih, ali neprimenljivih strategija, zato što su njihovi ciljevi postavljeni suviše visoko. Nama nije potreban spisak lepih želja, već realan dokument koji će sadržati primenljive mere i dati rezultate – istaknuto je u raspravi o Radnoj verziji strategije borbe protiv diskriminacije koju je u Zrenjaninu, uz asistenciju Centra za razvoj civilnog društva, juče organizovala vladina Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Učesnici u raspravi nisu propustili priliku da istaknu da su u Srbiji učinjeni izvesni normativni i institucionalni pomaci u suzbijanju diskriminacije, ali da je, i pored toga, diskriminacija veoma izražena, naročito kada su u pitanju nacionalne manjine, žene, osobe sa invaliditetom, LGBT osobe, verske zajednice i crkve, izbeglice, migrantske zajednice, kao i druge ranjive manjinske grupe.

Opširnije: Okrugli sto u Zrenjaninu: Strategijom protiv diskriminacije


defaultZavršna konferencija projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama” održaće se u petak, 8. februara 2013. godine u sali broj 3 u Skupštini APV (Banovinski prolaz bb). Konferencija počinje u 11 časova, a na njoj će se okupiti predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava, odnosno osobe iz lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, javnih preduzeća, kao i predstavnice aktiva žena i ženskih organizacija iz više od 20 vojvođanskih mesta u kojima su tokom protekle godine sprovedene aktivnosti u ovom projekta.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta, a tokom diskusije biće razmotreni pravci budućeg delovanja i eventualne zajedničke aktivnosti svih učesnika i učesnica projekta. Učestvovaće pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, a govoriće programska menadžerka Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji Asja Varbanova, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, kao i učesnice projekta. 

Opširnije: NAJAVA: Završna konferencija projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama”


defaultPokrajinskom ombudsmanu u prethodnom periodu obratio se veći broj građana pitanjima u vezi sa naplatom administrativnih taksi (republičkih ili pokrajinskih) i pravom na naplatu troškova postupka od strane arhivskih ustanova kojima su se obratili tražeći potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje. Sadržina predstavki i formulacije postavljenih pitanja ukazale su na to da većina građana ne pravi razliku između pojma administrativna taksa i pojma naknada za stvarne troškove, kao ni pravni osnov za naplatu taksi, odnosno troškova postupka, i oslobađanje od obaveze plaćanja istih i dr.

Opširnije: Arhivske ustanove imaju pravo da naplaćuju stvarne troškove postupka