Please select your page

Opštinska uprava Opštine Ruma postupila je u skladu sa predlogom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i obezbedila procesne uslove za odlučivanje o davanju u zakup stanova u svojini opštine

Pokrajinskom zaštitniku građana– ombudsmanu obratila se građanka, samohrana majka četvoro dece iz Rume, molbom da joj se pomogne da reši svoje stambeno pitanje, jer je koristila stan u opštinskoj svojini bez pravnog osnova. Institucija Ombudsmana se tokom postupka više puta obraćala Opštinskoj upravi Opštine Ruma povodom ovog predmeta, a u cilju rešavanja stambenog pitanja. Opštinska uprava se još 2013. godine saglasila da podnositeljka pritužbe može da koristi sporni stan u opštinskoj svojini, sve do pronalaženja trajnog rešenja. Nakon više obraćanja i odgovora bez konkretnih odluka, Pokrajinski zaštitnik građana je zatražio da se preduzmu sve mere i konačno reši postupak, jer se u odgovorima opštinske uprave navodilo sledeće:

  • da je Komisija za poslovni prostor u javnoj svojini Opštine Ruma predmet ustupila Javnom pravobranilaštvu Opštine Ruma na postupanje;
  • Javno pravobranilaštvo Opštine Ruma se oglasilo nenadležnim i predmet ustupilo Odeljenju za urbanizam i komunalno stambene poslove Opštinske uprave Opštine Ruma;
  • Odeljenje za urbanizam i komunalno stambene poslove Opštinske uprave navelo je da nije nadležno da postupa u konkretnom slučaju već da je nadležna Komisija za poslovni prostor u javnoj svojini Opštine Ruma;
  • Komisija za poslovni prostor nas je obavestila da rešava samo pitanja poslovnog prostora, ali ne i stambenog u svojini opštine.

Pokrajinski zaštitnik građana je zaključio da su navedeni organi prouzrokovali odugovlačenje postupka na štetu građana, time što su se oglašavali nenadležnim, a opština nije blagovremeno oformila komisiju kao telo koje bi bilo nadležno.

Shodno tome, zatraženo je da se bez odlaganja predmet ustupi na odlučivanje nadležnom organu koji će odlučiti o zahtevu podnositeljke pritužbe. Konačno, prema izjašnjenju Odeljenja urbanizam i komunalno-stambene poslove Opštine Ruma predsednik opštine je imenovao članove Komisije za davanje u zakup stanova u vlasništvu Opštine Ruma, te je Komisija već na prvom sastanku 14.10.2015. godine razmotrila zahtev da se podnositeljki pritužbe dodeli stan. Na osnovu predloga komiisije predsednik Opštine Ruma je doneo odluku kojom se saglasio da podnositeljka pritužbe sa JP „Stambeno“ Ruma zaključi ugovor o zakupu stana na određeno vreme za period od 30.10.2015. do 30.10.2016. godine.

Imajući u vidu navedeno, Opštinska uprava Opštine Ruma postupila je u skladu sa predlogom Pokrajinskog zaštitnika građana i obezbedila procesne uslove za odlučivanje o davanju u zakup stanova i preduzela mere u cilju rešavanja zahteva građanke iz Rume.