Please select your page

Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику у Руми поступила је у складу са предлогом Покрајинског заштитника грађана и дала мишљење о потреби ангожавања педагошког асистента у предшколској

Покрајинском заштитнику грађана обратила се притужбом грађанка из Руме која јетражила савет у вези са остваривањем права на личног пратиоца за свог сина. Према наводима подноситељке притужбе, детету је по рођењу дијагностификована септооптичка дисплазија, али и његов психосоцијални развој карактеришу извесни проблеми и потешкоће у функционисању.

У складу са проценом надлежне интерресорне комисије и уз израђен ИОП, дете похађа предшколску установу у трајању од три сата у току дана. Подноситељка притужбе сматра да боравак и организоване активности у вртићу, али и дружење са вршњацима, евидентно доприносе напретку њеног сина. Због тога је мишљења да би уз додатну подршку за време боравка у вртићу, у виду педагошког асистента, могао бити укључен у целодневни боравак, а што би било првенствено у његовом најбољем интересу.

Узимајући у обзир описане околности, а посебно здравствено стање детета, Омбудсман је Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику упутио предлог да размотри могућност ангажовања педагошког асистента за сина подноситељке притужбе, посебно водећи рачуна о планираним буџетским средствима локалне самоуправе, уколико Министарство просвете није предвидело средства за финасирање ове услуге.

Из садржине одговора произлази да је Комисија, првенствено уважавајући предлог Покрајинског заштитника грађана, а имајући у виду значај оваквог вида подршке детету са сметњама у развоју и његовој породици, спровела поновну процену за пружањем додатне подршке сину подноситељке притужбе.

Анализом приложене документације, Омбудсман је констатовао да је у складу са проценом Комисије, уз поштовање важећих законских прописа, предшколској установи потребно омогућити педагошког асистента који ће као стручно лице (које је додатно обучено и едуковано) квалификовано радити са слабовидом и слепом децом, а у циљу осамостаљивања и боље комуникације са околином и вршњацима, које је ограничено недостатком видне перцепције.

Поступањем надлежне интерресорне комисије, у сарадњи са Омбудсманом, а у циљу обезбеђивања квалитетнијег живота у заједници за децу са сметњама у развоју и у складу са заштитом њиховог најбољег интереса, у конкретном случају отклоњени су пропусти због којих се подноситељка притужбе обратила Покрајинском заштитнику грађана.