Please select your page

Nakon postupanja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, Skupština opštine Senta izmenila je Pravilnik za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku i na taj način otklonila uočene nepravilnosti u radu

Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu obratio se otac deteta sa smetnjama u razvoju, navodeći da je Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti Opštine Senta podneo zahtev da se njegovom sinu i njemu kao pratiocu deteta odobri naknada troškova prevoza radi odlaska u Humanitarno društvo Bethesda. Navedeno društvo pruža usluge negovanja i vaspitanja osoba sa kombinovanim smetnjama u razvoju, a podnosilac pritužbe i njegov sin su dugogodišnji korisnici usluge dnevnog boravka.

Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti konstatovalo je da je dete navršilo petnaest godina, da je oslobođeno obaveze pohađanja škole, te je doneto rešenje kojim se odbija zahtev podnosioca pritužbe uz obrazloženje da njegov sin ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza koji su propisani Pravilnikom za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku.

Naime, članom 6 stav 5 Pravilnika predviđeno je da pravo na nadoknadu troškova prevoza deteta ili učenika sa smetnjama u razvoju radi pružanja individualnih tretmana ostvaruje roditelj, staratelj ili hranitelj deteta ili učenika u periodu od sedme do navršene petnaeste godine života deteta.

Analizom postojećih propisa Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman utvrdio je i ukazao na to nadležnom organu, da u članu 159 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, na osnovu koga je Skupština Opštine Senta donela Pravilnik za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku, a koji propisuje da opština obezbeđuje sredstva za prevoz dece i učenika uzrast deteta nije propisan kao uslov za ostvarivanje prava. Odredba Pravilnika koja se odnosi na uzrast deteta može staviti u nepovoljan položaj lica sa smetnjama u razvoju koja ostvaruju pravo i koriste usluge dnevnog boravka, negovanja i vaspitanja, ali ne mogu da ostvare pravo na nadoknadu troškova prevoza na koje su imala pravo, jer su navršili petnaest godina života.

Mišljenjem Pokrajinskog zaštitnika građana broj I-ZD-1-111/14 od 03.12.2014. godine ukazano je da Pravilnik za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku nije u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i da je potrebno izvršiti izmene Pravilnika i brisati odredbu koja propisuje da se navedeno pravo ostvaruje u periodu od sedme do navršene petnaeste godine života deteta.

Skupština Opštine Senta je postupila po mišljenju Pokrajinskog zaštitnika građana i na sednici održanoj 30.03.2015. godine i donela Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku („Sl. glasnik opštine Senta“, broj 6/2015) u kojem je brisan sporni član 6.