Please select your page

Након поступања Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, Скупштина општине Сента изменила је Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику и на тај начин отклонила уочене неправилности у раду

Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обратио се отац детета са сметњама у развоју, наводећи да је Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општине Сента поднео захтев да се његовом сину и њему као пратиоцу детета одобри накнада трошкова превоза ради одласка у Хуманитарно друштво Bethesda. Наведено друштво пружа услуге неговања и васпитања особа са комбинованим сметњама у развоју, а подносилац притужбе и његов син су дугогодишњи корисници услуге дневног боравка.

Одељење за општу управу и друштвене делатности констатовало је да је дете навршило петнаест година, да је ослобођено обавезе похађања школе, те је донето решење којим се одбија захтев подносиоца притужбе уз образложење да његов син не испуњава услове за остваривање права на накнаду трошкова превоза који су прописани Правилником за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику.

Наиме, чланом 6 став 5 Правилника предвиђено је да право на надокнаду трошкова превоза детета или ученика са сметњама у развоју ради пружања индивидуалних третмана остварује родитељ, старатељ или хранитељ детета или ученика у периоду од седме до навршене петнаесте године живота детета.

Анализом постојећих прописа Покрајински заштитник грађана - омбудсман утврдио је и указао на то надлежном органу, да у члану 159 Закона о основама система образовања и васпитања, на основу кога је Скупштина Општине Сента донела Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику, а који прописује да општина обезбеђује средства за превоз деце и ученика узраст детета није прописан као услов за остваривање права. Одредба Правилника која се односи на узраст детета може ставити у неповољан положај лица са сметњама у развоју која остварују право и користе услуге дневног боравка, неговања и васпитања, али не могу да остваре право на надокнаду трошкова превоза на које су имала право, јер су навршили петнаест година живота.

Мишљењем Покрајинског заштитника грађана број И-ЗД-1-111/14 од 03.12.2014. године указано је да Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику није у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, као и да је потребно извршити измене Правилника и брисати одредбу која прописује да се наведено право остварује у периоду од седме до навршене петнаесте године живота детета.

Скупштина Општине Сента је поступила по мишљењу Покрајинског заштитника грађана и на седници одржаној 30.03.2015. године и донела Правилник о изменама и допунама Правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику („Сл. гласник општине Сента“, број 6/2015) у којем је брисан спорни члан 6.